References Branch A. Zapewnij sobie odpowiedni zasięg i przewagę nad konkurencją korzystając z naszej oferty wysokiej jakości rozwiązań transportowych. Celem artykułu jest identyfikacja barier transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność i efektywność przepływu towarów w handlu międzynarodowym i w rezultacie tego funkcjonowania makrosystemu logistycznego Polski oraz wskazanie jego potencjału rozwojowego w relacji do innych krajowych systemów logistycznych. Transport conditions of the global economy Andrzej S. Logistyka kontraktowa Logistyka kontraktowa DB Schenker to jeden z wiodących i najszybciej rozwijających się globalnych dostawców logistycznych. Transport is becoming a factor determining further growth of competitiveness and ensuring the expected level of facilitation in world trade and the required efficiency of functioning of global supply chains.

Warianty tytułu EN Transport as a factor determining efficiency of logistics macrosystems in the global scale.

Jak handlowac znakomite zwyciestwa

Poland's transport and infrastructural chalenges - peer review Języki publikacji Abstrakty PL Przedmiotem badań jest analiza czynników i uwarunkowań transportowych i im pochodnych, determinujących rozwój systemu logistycznego Polski, jako integralnego komponentu globalnego systemu logistycznego.

Celem artykułu jest identyfikacja barier transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność i efektywność przepływu towarów w handlu międzynarodowym i w rezultacie tego funkcjonowania makrosystemu logistycznego Polski oraz wskazanie jego potencjału rozwojowego w relacji do innych krajowych systemów logistycznych. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfikacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w Global Trade Logistics System Ltd.

przyczyni się wzrostu ułatwień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej.

Strategia kapitalu handlu LLC

Uzyskane wyniki badań i sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, że konieczne jest zapewnienie większej spójności systemu logistycznego Polski z globalnym systemem logistycznym, co - wzorem innych krajów - można osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury transportu, a w efekcie lepszą dostępność i jakość usług transportowych.

EN The subject of the research is to analyze the transport oriented factors and conditions of logistics macro- systems development as integral components of the global logistics system with special attention paid to the Polish logistics system.

Sygnaly handlowe USD

The main aim of the paper is to identify transport infrastructural and regulatory barriers hindering effectiveness and efficiency of the Polish logistics system as well as to indicate its development potential by reviewing it with logistics macro-systems of neighboring countries and leading countries in the global scale. The hypothesis asserts that it is necessary to intensify the efforts in the investments and regulatory sphere of that logistics system in order to improve its efficiency.

Strategia handlowa SQL.

It has been used the statistical analysis as a method to examine data of international economic organizations presented in their reports on the examined subject. The results of the conducted research indicate that higher level of cohesion of the Polish logistics system with the global one needs to be achieved. Consequently, the level of competitiveness of the Polish economy Opcja handlowa Kupiec Dnia Transakcji well as trade enabling should increase significantly.

upowazniajacy handel

Słowa kluczowe.