Zatem otrzymanie akcji fantomowych w ramach programu motywacyjnego stanowiących pochodne instrumenty finansowe nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Pojęcie przychodów z kapitałów pieniężnych doprecyzowano w art. Stosownie do dyspozycji przepisu art. Po pierwsze, uczestnicy otrzymają opcje na akcje, jeśli w okresie od 1 sierpnia r. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Uznaje, że w sytuacji kiedy program jest wdrożony na poziomie centrali, to w momencie zbycia akcji pracownicy powinni wykazać przychód z kapitałów pieniężnych. Nie powinni łączyć go z innymi opodatkowanymi według skali.

  • Godziny wyboru Gold Comex
  • Akcje dają korzyści menedżerom - D77 Tax Legal

W tym przypadku podatek wynosi 19 proc. Podatnik będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dalej: Spółka dnia 9 stycznia r. Spółka jest częścią grupy kapitałowej S. Ltd dalej: S. W ramach grupy kapitałowej S. Celem Programu jest promocja długofalowego sukcesu S.

W ramach Programu wybranym osobom współpracującym z S. Przyznanie Opcji potwierdzane jest poprzez podpisanie osobnego porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a S. Zgodnie z zasadami Programu, Uczestnicy mogą, w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń gospodarczych wskazanych w indywidualnych porozumieniach np. Porozumienia regulują również ilość przyznanych Uczestnikowi Opcji, szczegółowe warunki ich realizacji w tym cenę, po której w wyniku realizacji nabywane będą akcjeograniczenia dotyczące przyznanych Opcji i inne warunki udziału w Programie.

Korzysci podatkowe z opcji akcji

Jak zostało wskazane powyżej, jedynie w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń gospodarczych, Uczestnicy mogą zyskać prawo do realizacji Opcji, co w rezultacie uprawnia ich do nabycia akcji S. Do tego czasu Uczestnicy nie mają prawa do żadnych korzyści w związku z posiadaniem Opcji — nie mają prawa do dywidendy, ani innych wypłat, nie mają prawa głosu, nie mogą również w żaden sposób dysponować przyznanymi im opcjami np.

Uprawnienie do otrzymania Opcji przez Uczestników nie wynika z umów o pracę zawartych ze Spółką, nie jest też zapisane w jakichkolwiek innych dokumentach wewnętrznych obowiązujących w Spółce, m.

Korzysci podatkowe z opcji akcji

Źródłem uprawnienia jest jedynie podpisane porozumienie oraz regulamin Programu. Koszty wynikające z uczestnictwa w Programie osób będących pracownikami Spółki mogą być refakturowane na Spółkę. Program utworzony na podstawie walnego zgromadzenia akcjonariuszy S.

Nabycie akcji S. Opcje były przyznawane kluczowym pracownikom grupy S. Co do zasady, Program skierowany jest do pracowników oraz osób niebędących pracownikami grupy S. W przypadku Spółki również są tym Programem objęte zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i uzyskujące z tego tytułu od Spółki przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art.

Korzysci podatkowe z opcji akcji

Przedmiotem wniosku jest natomiast wyłącznie ta pierwsza grupa, czyli ci Uczestnicy, którzy są pracownikami Spółki i uzyskują od Niej przychody ze stosunku pracy. Podatnik zadał pytania: Czy w związku z faktem, że w wyniku uczestnictwa w Programie, Uczestnicy będący pracownikami Spółki nabywają akcje S. Czy w konsekwencji, na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika w rozumieniu art.

Zdaniem Podatnika: W przedstawionym stanie faktycznym, przychód po stronie Uczestników pracowników Spółki z tytułu udziału w Programie, w związku z którym nabywają oni akcje S. W rezultacie na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w stosunku do tych przychodów — całość przychodów zostanie rozliczona przez Uczestników w ich indywidualnych zeznaniach podatkowych jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Przyznanie opcji na akcje nie skutkuje powstaniem przychodu

W pierwszym etapie pracownik otrzymuje nieodpłatnie określoną liczbę opcji, które w przyszłości dają możliwość nabycia akcji. W tym miejscu wskazać należy, że samo przyznanie opcji na akcje nie powoduje powstania przychodu po stronie pracowników. W momencie przyznania pracownikom nieodpłatnych opcji uprawniających ich do nabycia w przyszłości po z góry ustalonej cenie akcji, nie uzyskują oni żadnego przychodu. Uczestnicy nie mogą dysponować przyznanymi im opcjami.

Opcja | Interpretacje podatkowe

Przyznanie opcji na akcje stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Otrzymanie opcji na akcje, nie stanowi zatem nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych — nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej opcje.

Tak więc w momencie otrzymania opcji nie powstaje przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, nie powstanie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art.

JAK PŁACIĆ MNIEJ PODATKÓW? - SŁAWOMIR MENTZEN DLA VETO

W konsekwencji, na Spółce nie ciążą z tytułu przyznania Jej pracownikom opcji na akcje, obowiązki płatnika określone w art. Kolejnym etapem jest, jak wynika z opisu stanu faktycznego, w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń gospodarczych realizacja opcji na akcje poprzez nabycie akcji spółki dominującej po określonej cenie, niższej od ceny rynkowej tych akcji.

Opcje menedżerskie mogą być jeszcze mniej opłacalne - blokoblisko.pl

W tym miejscu odwołać się należy do art. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia r.

Korzysci podatkowe z opcji akcji

W przypadku takich programów motywacyjnych, przychód powstaje dopiero w momencie zbycia akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne. Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. W związku z powyższymi uregulowaniami należy stwierdzić, że opisany we wniosku program spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. Stąd zasady opodatkowania określone w powyższych regulacjach znajdą zastosowanie w niniejszej sprawie.

Korzysci podatkowe z opcji akcji

Wobec tego, jeżeli w wyniku uczestnictwa w Programie, Uczestnicy będący pracownikami Spółki nabywają akcje spółki dominującej po cenie niższej niż cena rynkowa Korzysci podatkowe z opcji akcji akcji, przychód z tego tytułu nie powstanie w momencie nabycia tych akcji. Sama okoliczność nabycia akcji, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazuje na to wprost powołany przepis art. Zatem, również na etapie nabycia akcji przez uczestników programu motywacyjnego, będących pracownikami Spółki, nie będzie pełnił On Korzysci podatkowe z opcji akcji płatnika wynikających z art.

Korzysci podatkowe z opcji akcji

Kolejnym etapem programu motywacyjnego jest sprzedaż akcji. Uczestnicy w tym pracownicy Wnioskodawcy uzyskają dochód dopiero w momencie zbycia akcji spółki dominującej — zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

Opcje menedżerskie mogą być jeszcze mniej opłacalne

Stosownie do art. Na podstawie art. Zgodnie z art. W takim przypadku, rozliczenie uzyskanych przez podatnika dochodów następuje w drodze samoopodatkowania.

Wobec tego również na etapie odpłatnego zbycia przez pracownika Spółki akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego, Spółka również nie będzie pełnił obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.