Istnienie tego rodzaju emocji wymaga wyjścia poza typowo stosowane techniki aktywnego słuchania, parafrazy czy podsumownania. Mediacje Rodzinne - poziom zaawansowany Mediacja transformatywna Celem mediacji transformatywnej jest przede wszystkim zmiana charakteru relacji wynikających z konfliktu, a nie, jak w mediacji opartej na interesach, rozwiązanie konkretnego sporu. III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych: 1.

Oddziały i filie Standardy mediacji Polskie Centrum Mediacji wypracowało standardy prowadzenia dla mediacji karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych, rówieśniczych oraz e-mediacji, poniżej je znajdziecie. Standardy Polskiego Centrum Mediacji prowadzenia mediacji karnych Mediacja jest dobrowolną i poufną szansą porozumienia się osób będących w konflikcie, w obecności bezstronnych i neutralnych mediatorów zaakceptowanych przez wszystkie strony konfliktu.

Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

Udostępnij:

II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów: 1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

Procedury rozwiązywania konfliktów negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd — podobieństwa i różnice. III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych: 1. Zasady mediacji dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.

Mediacje Rodzinne - poziom zaawansowany Mediacja transformatywna Celem mediacji transformatywnej jest przede wszystkim zmiana charakteru relacji wynikających z konfliktu, a nie, jak w mediacji opartej na interesach, rozwiązanie konkretnego sporu. Wzmocnienie oznacza odbudowanie u stron poczucia ich własnej wartości i siły oraz zdolności i wiary w możliwość rozwiązania własnych problemów życiowych. Przez wzmocnienie strony uzyskują większą jasność co do swoich celów, dostępnych środków, opcji oraz preferencji i wykorzystują te informacje do podjęcia własnych ,starannie rozważonych decyzji. W takim podejściu strony zaczynają lepiej rozumieć, dlaczego czegoś chcą, co dla nich jest ważne, jakie są koszta zaangażowania w spór — szczególnie te emocjonalne. Taki sposób mediacji ,gdy mediator jedynie towarzyszy stronom bardziej w roli coacha - mediatora, pozostającego w cieniu stron  zwracając uwagę na momenty edukacyjne i inspirujące do rozwoju w konflikcie zdaje się mieć szczególne znaczenie w konfliktach rodzinnych, partnerskich, by strony z konfliktu wyszły  wzmocnione.

Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.

Szkolenie ON-LINE: Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Certyfikowane).

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów: 1.

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Administratorem strony www. Mieszka I 61c, Szczecin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jest możliwy pod adresem e mail: iod cb. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji profilowaniuw celu jak najlepszej personalizacji oferty szkoleniowej.

Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Termin rejestracji na Konferencję jest określony na stronie internetowej Konferencji. Osoba zgłaszająca swój udział w Konferencji zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie poprawnych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

Mediacja otwartych opcji

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. Osoba zainteresowana udziałem w Konferencji, dokonująca rejestracji, zobowiązuje się do wniesienia opłaty za udział w Konferencji, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Konferencji.

Mediacja otwartych opcji

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia udziału w Konferencji jest dokonanie płatności w terminie określonym na stronie internetowej Konferencji. Datą dokonania płatności jest data wpływu opłaty na konto Organizatora Konferencji. Płatności mogą być dokonywane przelewem na konto bankowe Organizatora podane na stronie konferencji lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności on-line przelewy Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem usługi Przelewy24 oraz według regulaminu Przelewy Organizator dopuszcza możliwość pobrania od Uczestnika Konferencji płatności gotówką w dniu konferencji, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi takiej formy płatności.

Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Konferencji.

Znaki towarowe

Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu rezygnacji do Organizatora Konferencji. W przypadku rezygnacji z Konferencji, w terminie krótszym niż wskazany w ust.

W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwróci on pełną opłatę za udział w Konferencji. Organizator może odwołać Konferencję bez podania przyczyn w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą jego odbycia. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po planowanym terminie zakończenia Konferencji.

Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Szkolenie Certyfikowane) / KRAKÓW

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na tę kartę po wskazaniu przez uczestnika danych do dokonania takiego zwrotu, czyli numeru konta, a w przypadku przelewów zagranicznych również numeru SWIFT i IBAN. Rezygnacja z udziału w Konferencji odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać do osób odpowiedzialnych za organizację Konferencji na adresy e-mail podane na stronie internetowej Konferencji i musi zawierać nr konta na które ma być dokonany zwrot oraz SWIFT i IBAN banku w przypadku przelewów zagranicznych.

Mogą również wyznaczyć osoby spoza proponowanej listy.

Mediacja otwartych opcji

Wskazówki proceduralne Mediację można rozpocząć jedynie za zgodą obu stron sporu. W celu ułatwienia uzyskania takiej obustronnej zgody, strony powinny skorzystać z formularza o mediację WIPO w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego i skierować sprawę do rozstrzygnięcia w drodze mediacji. We wniosku strony mogą dostosować procedurę do swoich własnych potrzeb.

Wynalazki I wzory użytkowe

Mogą ustalić między sobą zakres sporu, czas przeznaczony na mediację oraz język postępowania takich ustaleń można dokonać także po wyznaczeniu mediatora. W porozumieniu ze stronami i mediatorami, Centrum WIPO dokłada starań, aby opłaty za mediację w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym były uzasadnione w stosunku do okoliczności sporu.

Opłata administracyjna, opłata dla mediatora oraz inne koszty związane z mediacją są dzielone równo między strony.