Dochodem z odpłatnego zbycia akcji uzyskanych w ramach programów motywacyjnych jest zatem różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu, którymi są wydatki na objęcie lub nabycie akcji oraz papierów wartościowych na moment ich odpłatnego zbycia. Okazuje się jednak, że nie jest to pogląd na zawsze. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca obowiązku tego nie dopełnił, dokonując rozliczenia rocznego tekst jedn. Z uwagi na fakt iż w przypadku dochodu ze stosunku pracy z zagranicy podatnik jest obowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu, Wnioskodawca uznał, że w jego przypadku zaistniał taki obowiązek w odniesieniu do przychodu z USA tu: do 20 października r. Warto przeanalizować, jak zmieniły się zasady opodatkowania programów motywacyjnych, czy zmiany dotyczą wszystkich typów programów, a także, jak należy opodatkować otrzymanie akcji fantomowych i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przyznania opcji na akcje. Pojęcie "nieodpłatnego świadczenia", użyte w art.

Nrpoz. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 maja r. W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.

Rachunkowość, Podatki, VAT, Orzeczenia NSA i WSA – Taxfin.pl

Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym od lutego r. W latach poprzednich począwszy od r. W styczniu r. Wnioskodawca, jako pracownik Spółki, został objęty programem opcyjnym.

Opcje na akcje zostały przyznane odpowiednio w latach, iprzy czym realizacja opcji nastąpiła dopiero w r.

Opodatkowanie przychodów pracowniczych z programów motywacyjnych

Obowiązujący w Spółce regulamin opcji na akcje Opodatkowanie opcji akcji Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy jednak Wnioskodawcy realizację opcji po przejściu na emeryturę. Regulamin opcji na akcje, któremu podlegał Wnioskodawca przewidywał, że po upływie określonego czasu, osoby uprawnione nabędą akcje po cenie akcji z dnia przyznania opcji "offer price"niezależnie od ceny rynkowej akcji w chwili realizacji opcji na akcje.

Wnioskodawca skorzystał z rozwiązania przewidzianego w regulaminie opcji skierowanego do grupy emerytowanych pracowników, polegającego na tym, iż cena zakupu ilość nabywanych akcji x offer price została potrącona z kwoty uzyskanej ze sprzedaży akcji i przekazana Spółce, a różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a offer price została przekazana na konto Wnioskodawcy, przy czym w ocenie Wnioskodawcy jest to tożsame z zakupem akcji po cenie z dnia przyznania opcji na akcje tj.

W przypadku Wnioskodawcy, niebędącego pracownikiem Spółki w dniu realizacji opcji cena akcji była wyższa od offer price. W efekcie, w ocenie Wnioskodawcy, na skutek realizacji opcji na akcje we wrześniu r. Powyższe transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem wyznaczonego przez Spółkę podmiotu specjalizującego się w obsłudze transakcji finansowych. Na skutek realizacji opcji na akcje i w efekcie nabycia akcji po cenie preferencyjnej offer price Wnioskodawca wykazał Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy USA przychód ze stosunku pracy jako przychód ze świadczeń częściowo odpłatnych z uwagi na fakt, że część ceny nabywanych akcji została pokryta przez podatnikaprzy czym przychód przypadający do opodatkowania w USA został obliczony w takiej proporcji, jakiej pozostawał okres pracy Wnioskodawcy w USA do okresu, w którym Wnioskodawca posiadał opcje na akcje.

Warto przeanalizować, jak zmieniły się zasady opodatkowania programów motywacyjnych, czy zmiany dotyczą wszystkich typów programów, a także, jak należy opodatkować otrzymanie akcji fantomowych i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przyznania opcji na akcje.

Tak ustalony przychód został opodatkowany podatkiem dochodowym obowiązującym w USA, dodatkowo przychód ten był podstawą naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, co zostało odzwierciedlone w złożonym przez Wnioskodawcę w USA zeznaniu podatkowym za r.

Pozostała część przychodu ze stosunku pracy z RPA nie została opodatkowana za granicą. W związku z realizacją opcji na akcje, Wnioskodawca dokonał w Polsce rozliczenia rocznego osiągniętych w r.

Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy

Dochód ze stosunku pracy został podzielony na: dochód ze stosunku pracy z pracodawcą z USA dochód uwzględniony w rozliczeniu rocznym złożonym w USA i opodatkowany w USA dalej jako "dochód z USA" oraz dochód ze stosunku pracy w pracodawcą z RPA pozostała część dochodu ze stosunku pracy powstałego na skutek realizacji opcji - dalej jako "dochód z RPA".

W przypadku dochodu ze stosunku pracy w USA, Wnioskodawca zastosował metodę unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października r.

Nr 31, poz.

Jak opodatkowane jest przekazanie pracownikom akcji - Pracownik - PIT - blokoblisko.pl

W efekcie zastosowania metody zaliczenia, wystąpiła kwota podatku do zapłacenia w Polsce. Jednocześnie jednak, stosownie do art. W efekcie zastosowania ulgi abolicyjnej tekst jedn. Z uwagi na fakt iż w przypadku dochodu ze stosunku pracy z zagranicy podatnik jest obowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy, Wnioskodawca uznał, że w jego przypadku zaistniał taki obowiązek w odniesieniu do przychodu z USA tu: do 20 października r.

Stosownie do art. Zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania wynikającej z umowy polsko-amerykańskiej, tj. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca obowiązku tego nie dopełnił, dokonując rozliczenia rocznego tekst jedn.

Należność główna w postaci zaliczki powinna zostać uregulowana w postaci podatku wykazanego w zeznaniu rocznym, jednak na skutek zastosowania w rocznym rozliczeniu tzw. W przypadku dochodu z RPA, do dochodów ze stosunku pracy zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją art. Nr 28, poz. Stosownie do powołanego przepisu, dochody, które mogą być opodatkowane w RPA a do takich należy zaliczyć dochody ze stosunku pracy - art. Z uwagi jednak na brak takich dochodów, również w przypadku dochodu pochodzącego ze stosunku pracy z RPA nie wystąpił w Polsce podatek do zapłaty.

IPPB2///MG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie

Sprzedaż akcji. Dochód ze sprzedaży akcji nie został opodatkowany za granicą, z uwagi na fakt, że tego rodzaju dochody podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji podatnika tj. Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji przyznanych opcji na akcje, podatnik wykazał do opodatkowania w Polsce stosownie do art. Z uwagi jednak na fakt, że okoliczność nabycia akcji, które następnie zostały zbyte skutkowała koniecznością rozpoznania przychodu ze stosunku pracy jako przychód ze świadczeń częściowo odpłatnychWnioskodawca, stosownie do art.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 27 lipca r. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 3 sierpnia r. Wnioskodawca otrzymał opcje na akcje, które w jego przekonaniu nie stanowiły papierów wartościowych w rozumieniu art.

Kontrakty terminowe na akcje

Przyznane opcje stanowiły "przyrzeczenie" pracodawcyzgodnie z którym Wnioskodawca mógł po upływie określonego czasu nabyć akcje po ustalonej w chwili przyznania opcji cenie, niezależnie od ceny rynkowej akcji. Opcje na akcje nie były przedmiotem obrotu na giełdzie. W ocenie Wnioskodawcy zatem, opcje na akcje nie stanowiły papierów wartościowych, takimi papierami wartościowymi były natomiast akcje, które nabył w chwili realizacji opcji.

Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy

Odnosząc się zaś do pytania dotyczącego pochodnych instrumentów finansowych, Wnioskodawca kieruje się w tym względzie wykładnią dokonaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 grudnia r.

Z uwagi zatem na fakt, że opcje zostały przyznane Wnioskodawcy nieodpłatnie, są niezbywalne i nie stanowiły przedmiotu obrotu na giełdzie, należy stwierdzić, że nie stanowią także pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. Przyznane Wnioskodawcy opcje były niezbywalne.

Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy

Wnioskodawca był jedynym uprawnionym do ich realizacji i nabycia akcji. Samo przyznanie opcji miało charakter nieodpłatny; częściową odpłatność Wnioskodawca ponosił w celu realizacji opcji, tj. Ciężar ekonomiczny różnicy pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną z dnia nabycia na etapie przyznawania akcji poniósł były pracodawca Wnioskodawcy w chwili realizacji opcji na akcje, tj. Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 27 sierpnia r. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 5 września r.

Dla obsługi pracowników partycypujących w programie akcyjnym i mieszkających poza Południową Afryką, spółka z RPA wyznaczyła południowoafrykańską firmę brokerską. W ocenie Wnioskodawcy, spółkę brokerską działającą na zlecenie spółki z RPA, można określić mianem podmiotu zarządzającego administrującego programem.

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy podatnik prawidłowo opodatkował dochód z tytułu nabycia akcji po cenie preferencyjnej jako dochód ze stosunku pracy Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy zagranicy.

Czy w przypadku sprzedaży akcji nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji opcji, za koszt uzyskania przychodu może zostać uznana wartość przychodu ze świadczenia częściowo odpłatnego opodatkowanego w USA i wykazanego w zeznaniu rocznym PIT za r. Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nabycia akcji spółki z siedzibą w RPA, w ramach pracowniczego planu opcyjnego po cenie preferencyjnej, różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną, jaką Wnioskodawca zapłacił za akcje stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści art. Zgodnie bowiem z art. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca uczestniczył w planie opcyjnym spółki z siedzibą w RPA tekst jedn. Z uwagi zaś na fakt, że nabycie akcji pozostawało w związku Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy łączącym podatnika z podmiotem zagranicznym stosunkiem pracy, Wnioskodawca uznaje, że dochód osiągnięty na transakcji nabycia akcji po cenie niższej od rynkowej stanowi dochód ze stosunku pracy z zagranicy. Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zeznaniu złożonym za r.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych częściowo odpłatnie tekst jedn.

Jak wskazano powyżej, w przypadku Wnioskodawcy, brak możliwości zastosowania art. W ocenie Wnioskodawcy, brak możliwości zastosowania art. Przepis ten, zdaniem Wnioskodawcy, umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, tj. W przypadku Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że nabycie akcji oraz ich sprzedaż nastąpiła tego samego dnia, efekt w postaci podwójnego opodatkowania byłby szczególnie widoczny, bowiem taka sama wartość stanowiłaby podstawę opodatkowania z tytułu stosunku pracy jako częściowo odpłatne świadczenie oraz z tytułu sprzedaży akcji.

W efekcie ten sam dochód podlegałby dwukrotnemu opodatkowaniu. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że dodanie art. Oznacza to, że intencją ustawodawcy nie było usankcjonowanie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu pojawiającego się na skutek uczestnictwa w programach opcyjnych, a wręcz przeciwnie - stworzenie mechanizmów pozwalających na uniknięcia ryzyka wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów. Powyższe należy mieć na względzie także w sytuacji, w której występuje opodatkowanie na moment nabycia akcji.

Oznacza to, że w chwili sprzedaży akcji ten sam dochód, stanowiący już podstawę opodatkowania, nie zostanie opodatkowany po raz drugi.

Zdaniem Wnioskodawcy, uniknięcie podwójnego opodatkowania w zaistniałym stanie faktycznym jest możliwe dzięki zastosowaniu art. Stanowisko takie jest prezentowane w interpretacjach wydawanych przez Ministra Finansów, gdzie i prezentowany jest pogląd o konieczności opodatkowania dochodu w momencie nabycia akcji, jeżeli akcje te zostały nabyte po cenie niższej niż cena rynkowa oraz ii możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wartości akcji otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie w momencie sprzedaży akcji: "Wartość akcji otrzymanych nieodpłatnie podlegająca opodatkowaniu w chwili ich przekazania osobom uprawnionym będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia tych akcji" por.

Należy przy tym podkreślić, że w przypadku Wnioskodawcy dochód z tytułu nabycia akcji po cenie preferencyjnej został w stosownej części rozpoznany i opodatkowany w USA, co znajduje odzwierciedlenie w złożonym w USA zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie, Wnioskodawca rozpoznał z tego tytułu tekst jedn. Z uwagi na fakt jednak, że podatnik nie dokonał wpłaty zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, co do zasady spoczywał na nim obowiązek rozliczenia tego dochodu w zeznaniu rocznym w postaci zobowiązania podatkowego za dany rok.

Przy czym, na skutek zastosowania w rocznym rozliczeniu tzw. Nie zmienia to faktu, że przychód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia tekst jedn. Stosując zatem art. W przeciwnym razie, w opisanej sytuacji doszłoby de facto do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, tj. Zarówno bowiem w wyrokach sądów administracyjnych, jak i w interpretacjach Ministra Finansów poświęconych zagadnieniu skutków podatkowych uczestnictwa w planach opcyjnych podkreśla się konieczność eliminowania ryzyka wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów ze zbycia akcji nabytych w ramach planów opcyjnych po cenie niższej niż cena rynkowa.

Służy temu nie tylko art. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art.

Co zmieniło się w prawie podatkowym w związku z programem opcji menadżerskich?

Nr 51, poz. W myśl art. Na podstawie art. Jednocześnie stosownie do art. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Opcje handlowe pedia. szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu do opodatkowania, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art.

Biorąc powyższe pod uwagę do przychodów ze stosunku pracy stosunku służbowego zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcę. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz ich uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym od lutego r. Opodatkowanie opcji akcji pracodawcy r.