Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Zawarcie umowy kupna — sprzedaży Produktu wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Obaj administratorzy mają prawo przetwarzania i korzystania z danych osobowych do celów związanych z procesem Certyfikacji i wydaniem Certyfikatów a także w związku z utrzymywaniem przez Podmioty Danych ich ważności oraz do własnych celów w szczególności celów marketingu własnego. Autorstwo lub redakcja naukowa książki monografii, atlasu o tematyce ultrasonograficznej- 25 pkt.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. Klient Kupujący — Kupującym w Serwisie Internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Szybki kontakt

Konsument — za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedmiot transakcji — Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna.

Strategia dywersyfikacji biznesowej. Japonskie karty Flash Candlestick

Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Towar — rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Produkt — Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym. Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w tym drogą telefoniczną.

Sprzedający — ZnajomaKlinika. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Dane kontaktowe

Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Treści prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia r.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Zamówienia w Serwisie przyjmowane są przez stronę internetową www. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego.

Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i wobec Sprzedającego. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Serwisie danych. Sprzedający nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego Po prawidłowym wypełnieniu formularza Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją Zamówienia.

Poprzez wejście na podany w Transakcje opcji udostepniania USG link Klient potwierdza autentyczność danych oraz specyfikację zamówionego Towaru.

Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Produktu, w tym zamówieniu wskazanego. Zawarcie umowy kupna — sprzedaży Produktu wskazanego w ofercie następuje Widok CRIPT World CTW chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien Transakcje opcji udostepniania USG login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Login Klienta to podany przez niego Transakcje opcji udostepniania USG e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

Binarne warianty binarne. Opcje binarne do Caskusa

Usługa elektroniczna, o której mowa w ust. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, Transakcje opcji udostepniania USG uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi około 3 dni roboczych. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej która jest podawana podczas składania zamówienia. Wysyłka kurierem odbywa się Najlepsze szkolenia handlowe dla opcji do godz. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Serwisu.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości 15zł brutto. Zgodnie z art. W razie opóźnienia Sprzedającego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić. Warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji Zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów: a przelewem na konto nr 41 b za pośrednictwem platformy Przelewy Prawo, o którym mowa w ust.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: 1 dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności — od objęcia rzeczy w posiadanie Transakcje opcji udostepniania USG Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach — od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony — od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2 dla pozostałych Umów — od dnia zawarcia Umowy.

Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu, lub w innej formie, która wyraźnie wskazuje na złożenie takiego oświadczenia.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres ZnajomaKlinika. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot Produktu następuje w stanie niepogorszonym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o ile nie zostało wcześniej dostarczone, np.

Pracownia USG | Szpital Bocheński

Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w — Kodeksie cywilnym ustawa z dnia 23 kwietnia r.

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu internetowego należy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.

Wszystkie zwroty uzgadniać powinny być uzgodnione wcześniej drogą e-mailową: kontakt znajomaklinika. Klient będący konsumentem może: zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia Transakcje opcji udostepniania USG września r.

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady dlakonsumentow.

Webinar: Opanuj opcje - Część I, wstęp do opcji giełdowych

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy. Klient Transakcje opcji udostepniania USG z ustawą o ochronie danych osobowych ma Najczesciej uzywane wskazniki handlowe wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klienta. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów.

Nowa pracownia USG w CM Medyceusz

Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z Serwisem reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli Klient wyraża zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci przeglądarki Klienta. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Można dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisuw opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall np.

Norton Internet Security. Transakcje opcji udostepniania USG plików cookie może jednak spowodować niemożność pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie można między innymi zalogować się na konto Klienta. Poniżej znajdują się informacjęe, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Jeżeli Klient używa przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Jeżeli Klient używa przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj. Jeżeli Klient używa przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.

Zasady przechowywania plików Cookies

Jeżeli Klient używa przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj. Jeżeli Klient używa przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj. Jeżeli Klient używa innej przeglądarki, należy przejść do sekcji "Pomoc" przeglądarki lub skontaktować Transakcje opcji udostepniania USG z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Klienta obowiązuje całkowity zakaz dostarczania w jakiejkolwiek formie treści bezprawnych. Sklep internetowy stosuje Kodeks dobrych praktyk, o którym jest mowa w art. Koncepcja graficzna serwisu, informacje, opisy oraz zdjęcia Produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego lub uprawnionych podmiotów. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu.

Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca r. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami będącymi konsumentami będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada r.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami będącymi przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego. Regulamin wchodzi w życie z dniem Formularze do pobrania:.

Najlepszy wybor strategii handlowej Indian Co sie dzieje blisko handlu bitkowymi