Szympansy mają gigantyczne jądra , natomiast goryle maleńkie. Samice delfinów i wielorybów zwykle nie są monogamiczne, ale łączą się z kilkoma samcami czasami dwa samce delfinów butelkonosych zapładniają samicę jednocześnie. Prosta czy wręcz prostacka analiza zawartości tekstu Starego i Nowego Testamentu oraz Koranu, wykonana przez firmę Odin Text, znajduje więcej treści związanych z przemocą w Starym i w Nowym Testamencie niż w Koranie, a jeśliby porównać tylko Stary Testament z Koranem, treści tych jest dwa razy więcej. Nie posiada wartości wspólnych z innymi kulturami, nie podlega ich wpływom i nie oddziałuje na nie; islam postrzegany jest jako gorszy od Zachodu.

Takie stanowisko zajął między innymi Kenan Malik, według którego dane statystyczne nie pozwalają stwierdzić, że faktyczna dyskryminacja i wykluczenie doświadczane przez muzułmanów w Wielkiej Brytanii związane są przede wszystkim z czynnikiem religijnym 4. W podobnym duchu wypowiadali się autorzy, dla których samo pojęcie islamofobii jest niebezpiecznym narzędziem tłumienia krytyki islamu. Zwolennicy tego stanowiska odrzucają zatem samo pojęcie islamofobii i tym samym przeciwstawiają się również klasyfikowaniu islamofobii jako formy rasizmu.

Oznacza to, że kwestionują ramę pojęciową przyjętą w raportach Runnymede Trust, a także na przykład w późniejszych, nawiązujących do tych raportów, dokumentach agencji unijnej Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii 6.

Przede wszystkim jest to więc pytanie o to, na ile dyskryminacja i wykluczenie doświadczane przez muzułmanów w Europie motywowane są czynnikiem religijnym, a na ile kwestiami kulturowymi, etnicznymi, rasowymi czy klasowymi. Gdzie przebiega granica między uprawnioną krytyką religii a ksenofobicznym atakiem na jej wyznawców?

Przeglądaj

W jaki sposób na lokalizację tej granicy wpływa to, czy mamy do czynienia z krytyką religii większościowej jak chrześcijaństwo w Europieczy mniejszościowej jak islam w Europiea także to, kto dokonuje tej krytyki?

Czy i w jakim sensie islamofobia może być określana jako rasizm? Jaka jest relacja między religią i rasą, i jak rozumieją religię i rasę ci, którzy uznają islamofobię za formę rasizmu, a jak ci, którzy to określenie kwestionują? Odpowiadając na pierwsze pytanie, trudno nie przyznać racji Kenanowi Malikowi, Jakie sa opcje robine handlowa zauważa, że wiele ze współczesnych problemów doświadczanych przez muzułmanów w Europie istniało na długo zanim zidentyfikowano zjawisko islamofobii i wynika raczej z utrwalonych form antyimigranckiego rasizmu czy systemu nierówności klasowych.

Ten pomijający kwestie islamofobii sposób ujmowania sytuacji społeczności muzułmańskich w Europie przeocza jednak ważne zjawisko, które obecnie determinuje funkcjonowanie tych społeczności w społeczeństwach zachodnich. Nieadekwatność kategorii pojęciowych używanych do opisu mniejszości w Wielkiej Brytanii stała się szczególnie odczuwalna wobec faktu, że kolejne pokolenia brytyjskich muzułmanów przestały identyfikować się z krajem pochodzenia swoich przodków i zaczęły swoją odrębność określać poprzez przynależność religijną 8.

Jak stwierdzają autorzy tacy jak Tariq Modood czy Jonathan Birt, jedną z przyczyn tego procesu z całą pewnością była rosnąca niechęć do imigrantów z krajów pozaeuropejskich, która na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych znalazła swój wyraz w wybuchu nastrojów islamofobicznych. Szczególnym wydarzeniem, które podziałało jak katalizator dla tego wybuchu, była sprawa powieści Szatańskie wersety Salmana Rushdiego wydanej w roku w Polsce w  Stało się tak, mimo że kulturowo czy politycznie muzułmanie nie tworzą zwartego bloku 10nie mogą też być jednoznacznie przyporządkowani klasowo, chociaż są nadreprezentowani w najsłabszych ekonomicznie warstwach społecznych.

Ten gest wymazywania różnorodnych identyfikacji i interpelowania licznych mniejszości do muzułmańskości porównywany jest czasem do doświadczenia będącego udziałem Żydów, których przynależności narodowe i kulturowe odmienności zostały unieważnione i wymazane wraz z rozwojem nowoczesnego antysemityzmu Było to równoznaczne z odrzuceniem Warianty binarne w Islame języka integracji i antyrasizmu obecnego w aktywizmie beurs 13 w latach osiemdziesiątych.

W tym sensie jest kontynuacją walk o uznanie i sprawiedliwość toczonych przez ruch feministyczny, gejowski czy antyrasistowski, choć jednocześnie pod wieloma względami dla tych ruchów okazuje się problematyczne. Jednym z celów tej polityki jest asymilacja muzułmańskich mniejszości, a także przeciwdziałanie islamskiemu terroryzmowi i budowanie umiarkowanego brytyjskiego islamu dającego się kontrolować przez państwo. Według Patel polityka ta, realizowana między innymi poprzez finansowe faworyzowanie organizacji religijnych, prowadzi do desekularyzacji brytyjskiej przestrzeni publicznej oraz przyczynia się do zastąpienia dyskursu wielokulturowości ideą wieloreligijności Sytuacja Warianty binarne w Islame się odmiennie w kontekście francuskim, ukształtowanym przez inną tradycję rozumienia wspólnoty politycznej i obywatelstwa, zgodnie z którą francuska republika traktuje swoich obywateli jako uniwersalistycznie definiowane jednostki i nie uznaje ich partykularystycznych afiliacji grupowych za czynnik istotny dla ich statusu obywatelskiego.

 • Żyd i Arab/muzułmanin w europejskich geometriach tożsamości i różnicy
 • Poligamia – Wikipedia, wolna encyklopedia
 • Kontrowersje wokół islamu, społeczności muzułmańskich w Europie i samej islamofobii obracają się bowiem nieodmiennie wokół takich newralgicznych spraw, jak miejsce religii we współczesnym świecie, relacja między mniejszościowymi tożsamościami kulturowymi i religijnymi a obywatelstwem, kwestia praw kobiet i wolności seksualnej, kształt tożsamości europejskiej i jej narodowych wariantów.

Dotyczy to zwłaszcza afiliacji religijnych, które zgodnie z zasadą laïcité świeckości mają pozostać ściśle prywatne. Głównym sposobem, w jaki uzasadnia się opór wobec samego pojęcia islamofobii, a także wobec różnych prób delegitymizowania postaw i opinii antyislamskich, jest odwołanie do zasady wolności słowa.

Warianty binarne w Islame Prosty system handlu gieldowego

Obok liberalnej, oświeceniowej postawy krytycznej wobec religii w ogóle taką pozycją bywa także obrona judeo chrześcijańskiego dziedzictwa Zachodu. Argumentacja ta często odwołuje się do długiej historii konfliktów między islamem i chrześcijaństwem, akcentuje obcość tego pierwszego w Europie oraz silnie podkreśla religijny, judeo chrześcijański komponent europejskiej zachodniej tożsamości. Islamofobia denotuje w ich ujęciu zjawiska pokrewne antysemityzmowi i innym formom rasizmu, oraz — podobnie jak pojęcia antysemityzmu i rasizmu — zawiera komponent normatywny, oznaczający, że zdiagnozowanie wypowiedzi czy postawy jako przypadku islamofobii pociąga za sobą jej zdelegitymizowanie.

Odpowiedź na to pytanie wymaga refleksji zarówno nad statusem zasady wolności słowa, jak i definicją tego, czym jest religia i w jaki sposób definiuje ona podmiotowość jej wyznawców. W żadnym społeczeństwie wolność słowa nie jest wartością absolutną choć na przykład bardziej chroni się ją w Stanach Zjednoczonych niż w Europiezawsze podlega ograniczaniu ze względu na inne wartości uznawane za kluczowe dla utrzymania porządku społecznego w pożądanym kształcie.

Ograniczenia te dotyczą między innymi propagandy wojennej, nienawiści na tle narodowym, rasowym i religijnym, a motywowane są szacunkiem dla praw i reputacji innych, ochroną bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, zdrowia publicznego, moralności publicznej i tak dalej.

Warianty binarne w Islame System handlowy Corso DI

Co więcej, jak pokazuje Curtis F. Doebbler, prawnie usankcjonowaną praktyką zachodnich, liberalnych i zsekularyzowanych społeczeństw jest chronienie wolności religii i uczuć religijnych tych, którzy wyznają religię dominującą w danym społeczeństwie Z tego powodu wielu komentatorów zwraca uwagę na podwójne standardy w traktowaniu wystąpień antyreligijnych stosowane w zależności od tego, o jaką religię chodzi.

W tym kontekście Amir Taheri sugeruje, że żądania zakazu publikacji Szatańskich wersetów czy później na przykład karykatur Mahometa wysuwane przez niektóre środowiska muzułmańskie należy interpretować nie tyle jako obskuranckie dążenie do religijnie motywowanej cenzury, co jako domaganie się równouprawnienia względem religii dominującej Polityka ta, realizowana przy zaangażowaniu najpotężniejszych państwowych instytucji i budżetów, przejawia się w działaniach militarnych, polityce antyimigracyjnej i karceralnej, a także w rosnącej instytucjonalizacji mechanizmów inwigilacji i kontroli, które za swój wyróżniony cel obierają muzułmanów jako grupy i jednostki Szczególnie interesującym przykładem tej złożoności są napięte stosunki między feminizmem i ruchem na rzecz praw osób nieheteroseksualnych LGBT z jednej strony a islamem, mniejszościami muzułmańskimi oraz samą islamofobią z drugiej.

Skomplikowanie tej relacji polega na tym, że każda, najbardziej nawet uzasadniona krytyka konkretnych praktyk i dyskursów muzułmańskich formułowana na gruncie feministycznym lub LGBT pozostaje narażona na ryzyko instrumentalizacji i zawłaszczenia przez języki władzy, które w innych sytuacjach niekoniecznie okazują się przychylne feminizmowi czy mniejszościom seksualnym W tej sytuacji feminizm i ruch LGBT stają wobec bardzo trudnego zadania jednoczesnego zdefiniowania własnej pozycji wobec diagnozowanej przez siebie mizoginii i homofobii obecnych w pewnych praktykach i dyskursach muzułmańskich oraz wobec nie mniej patriarchalnej i homofobicznej władzy Warianty binarne w Islame państw, instytucji czy partii gotowych do cynicznej afirmacji, nagłośnienia i wykorzystania feministycznych diagnoz w celu legitymizowania własnej białej, europejskiej, chrześcijańskiej, oświeceniowej, liberalnej, a także męskiej dominacji.

An Introduction, w: I. Ta nowa wówczas dziedzina nauki, odkrywając poszczególne grupy językowe indoeuropejską, semicką, orientalnąjednocześnie przypisała społeczeństwom posługującym się określonymi językami konkretne cechy związane z rzekomymi własnościami ich mowy. Takie postrzeganie Żydów i Arabów widać np. Gnilka Koran i chrześcijanie.

Menu nawigacyjne

Tajemnice początków, Jedność Herder, Kielce Poliakov Historia antysemityzmu. Epoka wiary, Universitas, Krakóws. Historia żydowsko-muzułmańskich więzi sięga w istocie głębokiego średniowiecza oraz samych początków islamu.

W podobnym duchu pisze Léon Poliakov, który analizuje stosunki między żydami i muzułmanami w średniowiecznych imperiach muzułmańskich, pokazując przy tym integralne związki między islamem i judaizmem.

Związki te nie wyczerpywały się w tradycyjnym konsensusie dotyczącym wspólnego pochodzenia Żydów i Arabów od Abrahama, którego pierworodny syn, Izmael, miał być przodkiem ludów arabskich. Polegały natomiast z jednej strony na silnym wpływie tradycji żydowskiej na rozwój religijnej doktryny islamu 9z drugiej — na znaczeniu, jakie muzułmańska kultura intelektualna miała dla rozwoju żydowskiej teologii rozwijanej zresztą często w języku arabskim oraz w instytucjach wspieranych przez muzułmańskich władców Epoka wiary, s.

Analizując mniejszościowy status wspólnot żydowskich na tych terenach, Poliakov podkreśla, że mimo okazjonalnych konfliktów z muzułmanami czy mniejszościami chrześcijańskimi, czasami rzeczywiście przybierającymi krwawe formy, sytuacja tych wspólnot pozwalała im na wszechstronny rozwój kulturalny i ekonomiczny Menocal Ozdoba świata.

Warianty binarne w Islame Opcje binarne Izrael

Jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji Dotyczy to szczególnie Andaluzji, zwanej po arabsku al Andalus, która stała się symbolem wieloetnicznej i wieloreligijnej kultury cechującej się otwartością i tolerancją, a także szczególną atencją dla życia intelektualnego, naukowego i artystycznego W okresie swojego największego rozkwitu muzułmańskie miasta Półwyspu Iberyjskiego były miejscem, w którym przenikające się kultury żydowska i chrześcijańska przyjmowały zarabizowane formy Dla historii powiązań między judaizmem i islamem a także dla historii sposobów, na jakie — z chrześcijańskiej perspektywy — postrzegano żydowską i muzułmańską odmienność znaczący jest jednak nie tylko etap twórczego współistnienia tych religii w średniowiecznej Hiszpanii.

Istotne jest także podobieństwo losów, jakie stały się udziałem żydów i muzułmanów w wyniku chrześcijańskiej rekonkwisty tego kraju i przemian politycznych wczesnej nowożytności. W obu przypadkach losy te zostały naznaczone chrześcijańskimi prześladowaniami, przymusowymi konwersjami i wreszcie wygnaniem. Anidjar The Jew, the Arab…, s. Jak zauważa Sander L. Łączenie żydów z muzułmanami powszechne było również np.

Harris Cutler, H. Mahomet był niekiedy przedstawiany jako wybraniec szatana 22którego Warianty binarne w Islame pozwalała wyjaśnić niezrozumiałe dla chrześcijan z teologicznego punktu widzenia sukcesy muzułmanów Schematy wrogości czasem odwracały się: w epoce wypraw krzyżowych to antymuzułmańska wrogość odbiła się rykoszetem na społecznościach żydowskich często mimo oficjalnej polityki władz zdeterminowanych do ich ochrony, choć już nie do walki z grupową dyskryminacją Fakt ten prowadzi zresztą niektórych badaczy do stwierdzenia, że średniowieczny antysemityzm był w istocie funkcją nastawień antyislamskich tego okresu.

Stwierdzenie to wiąże się z obserwacją, że antysemityzm w Europie intensyfikuje się dokładnie w momencie, kiedy islam staje się realnym zagrożeniem dla świata chrześcijańskiego, a więc w XI-XIV wieku Jak pisze Reuven Firestone, wzmożenie antysemityzmu w okresie wojen krzyżowych zaowocowało tym, że na niektórych obszarach żydzi zaczęli pokładać szczególne nadzieje w muzułmanach, których postrzegali jako podobnych sobie i których szanowali za kulturową wyższość nad chrześcijanami Kodowanie wrogości: między teologią a polityką 13Zgodnie z wspominaną wcześniej obserwacją Gila Anidjara, w chrześcijańskim imaginarium mamy do czynienia zarówno z fenomenem utożsamienia żydów i muzułmanów, jak i z Delta Plus System między nimi różnicy.

Żydzi i muzułmanie z jednej strony byli bowiem postrzegani przez pryzmat wspólnych im cech charakterystycznych rzeczywistych lub wyobrażonychz drugiej — byli dla chrześcijan wrogami innego rodzaju: pierwsi przede wszystkim teologicznymi, drudzy — politycznymi i militarnymi. Czynnik religijny był bowiem w tych kontaktach często zdominowany przez wymogi bieżącej polityki. Powodem tego są, po pierwsze, konflikty rozdzierające sam świat chrześcijański i zaznaczające się w podziałach między Cesarstwem Bizantyjskim a łacińskim Zachodem, po drugie fakt, że samo Bizancjum, zwracając się do papieża z prośbą o militarną pomoc w tłumieniu arabskich i tureckich najazdów bynajmniej nie postrzegało ich w kategoriach zagrożenia religijnego.

Chazan Medieval Stereotypes and modern Antisemitism, s. Aby ugruntować swoją tożsamość jako odrębnego projektu religijnego chrześcijaństwo, inkorporując część tradycji judaistycznej, musiało jednocześnie odmówić wierze żydów Warianty binarne w Islame prawomocności Warto zauważyć, że niczego porównywalnego nie można znaleźć w relacjach między judaizmem i islamem.

Okazjonalna niechęć między wyznawcami tych religii nigdy nie miała teologicznego ugruntowania — jeśli się pojawiała, była raczej wyrazem napięć o charakterze politycznym lub ekonomicznym Faktem jest, że już w średniowieczu chrześcijańska wrogość wobec żydów przyjmowała także nieteologiczne formy, z oczywistych powodów nie wiązały się one jednak nigdy z interakcjami o charakterze polityczno-militarnymi — jak w przypadku relacji chrześcijańsko-muzułmańskich.

Były natomiast związane z animozjami grupowymi odnoszącymi się do ekonomiczno-społecznych aspektów funkcjonowania mniejszości żydowskich w społecznościach europejskich. Wyobrażenia te będą towarzyszyć żydom przez następne stulecia także tam, gdzie religijny komponent ich tożsamości zostanie zapomniany lub zmarginalizowany. Budowa fizyczna i funkcjonowanie męskich genitaliów[ edytuj edytuj kod ] Również wielkość jąder męskich stanowi argument za przystosowaniem ludzi do stosunków poligamicznych.

Gatunkiktóre kopulują częściej, potrzebują większych jądergatunki promiskuityczne, w których kilka samców zazwyczaj kopuluje po kolei z jedną samicą, potrzebują szczególnie dużych jąder ponieważ samiec, który wtryskuje najwięcej spermyma największą szansę, aby być tym, który zapłodnił jajeczko. Im większe jądra ma samiec, tym bardziej poligamiczne są samice. Innymi słowy duże jądra samców oznaczają poligamiczność samic. Jeśli samica łączy się z wieloma samcami, to wówczas plemniki każdego samca walczą o to by jak najszybciej dotrzeć do komórki jajowej.

Im bardziej samce są pewne swego seksualnego monopolu, jak np.

Numery udostępnione w całości

Szympansy żyją w grupach, w których samice może dzielić kilku samcówzatem możliwość częstych i obfitych wytrysków nasienia zwiększa szansę zostania ojcem. Szympansy mają gigantyczne jądranatomiast goryle maleńkie. Chociaż goryle ważą cztery razy tyle co szympansyjądra tych drugich są cztery razy większe od jąder goryli [12]. Przykładowo delfiny i wieloryby mają ogromne jądra. Zresztą by zrzucić z siebie odpowiedzialność za żałosny stan państw, ich władze pchały lud do nienawiści, media jątrzyły antyizraelskie nastroje, a wraz z nimi rosły i te antyzachodnie.

Poczucie niesprawiedliwości, krzywdy i słabości osiągnęło symboliczny punkt kulminacyjny w r. Szok, trauma — tak reakcję Arabów na tę porażkę opisywał syryjski filozof Sadik Dżalal al-Azm.

70 Przepisy-Opcji-Binarnych

Klęska w wojnie sześciodniowej dobiła nacjonalizmy arabskie, liberalizm, socjalizm, komunizm. Wszystko było do wzięcia — i wzięła to religia. Nacisk na społeczną sprawiedliwość i solidarność, przeciwstawianie się opresji i buntowniczy ton islamu sprawiły, że to on — po komunizmie, faszyzmie, anarchizmie — stał się nową ideologią radykałów. Upokorzenie po r.

DOI: Ten komparatystyczny i kontekstualizujący zabieg poznawczy pozwala bowiem, z jednej strony, dostrzec podobieństwo struktur i wyobrażeń, na których opierają się uprzedzenia wymierzone w żydów i muzułmanów 1z drugiej - umożliwia także pokazanie, w jaki sposób fenomeny te — wzajemnie się warunkując — współuczestniczyły na przestrzeni wieków w kształtowaniu autodefnicji chrześcijańskiej a potem także sekularyzującej się Europy. Anidjar The Jew, the Arab. Według Anidjara ta historyczna gra nieustannych resygnifikacji jest w istocie procesem par excellence teologiczno-politycznym, w toku którego wykuwają się europejskie pojęcia religii i polityki. Gilman Self-Hatred.

Tak naprawdę to nie Żydzi byli winni uwstecznienia się państw arabskich, ale skorumpowane i nieudolne elity, które wcieliły się w rolę uprzednio odgrywaną przez kolonizatorów.

Nowy religijny wigor dał o sobie znać tuż po r. Tam dżihad się zglobalizował — wspomagani przez Amerykanów muzułmanie różnej narodowości prowadzili świętą wojnę z niewiernymi Rosjanami.

Wykształcił się niemuzułmański wróg — a Reziko Warianty binarne. sam się narzucił. Do dżihadu odwołują się też liczni lokalni radykałowie, mający swoje lokalne klęski i wrogów. W ten sposób islam stał się ideologią upokorzonych, wykluczonych i sfrustrowanych. Remedium na skomplikowany problem niedorozwoju świata arabskiego Bin Laden znalazł w prostej opozycji przyjaciel—wróg.

Powołał się na religijną doktrynę, tyle że specyficznie zinterpretował sytuację polityczną: winą za nieudolność i zamordyzm władz arabskich obarczył Stany Zjednoczone i uznał, że islam został przez nie zaatakowany. A kiedy islam atakują niewierni, przywódca może wezwać do dżihadu. W i r. Amerykański socjolog Ted Gurr w sztandarowej pracy o źródłach przemocy polityczno-społecznej z r.

Państwa te zajmują jedne z ostatnich miejsc w rankingach poziomu edukacji, demokracji, wolności prasy, przejrzystości, innowacji, poziomu bezpieczeństwa — słowem: są najczarniejszymi punktami na mapie świata. Czy Warianty binarne w Islame w tych warunkach dziwić się zwrotowi ku religii? Islam, tak jak inne wielkie religie choć może nawet dobitniejmiał gotową doktrynę w odpowiedzi na pragnienie sprawiedliwości i solidarności.

 1. Jared Diamond [8].
 2. Interaktywny pokoj wyboru
 3. Kup numer Udostępnij Niedawno brałam udział w seminarium filozoficznym o książce Tzvetana Todorowa Podbój Ameryki, podczas którego studenci oceniali konkwistę, m.
 4. Ты что, и в самом деле приехал на .
 5. Чудо исцеления свершилось, и врата в храм знания широко распахнулись перед ним, маня войти в .
 6. Pionowa roznica miedzy strategia handlowa
 7. Олвин был просто сражен внезапно пришедшей ему на ум мыслью,-- ведь мы можем изучать это вот изображение в деталях.
 8. Standardy marketingowe dla sredniego systemu wagi

Islam jest rewolucyjny, pozwala maluczkim przeciwstawić się opresji — tak zresztą definiuje dżihad Tariq Ramadan, muzułmański teolog i filozof. To nie islam się zradykalizował, lecz radykalizacja zislamizowała. Radykalizm, od zarania towarzyszący człowiekowi jako istocie społecznej, kiedyś miał inne twarze: komunizmu rewolucja bolszewickanacjonalizmu zabójstwo Narutowiczaantyimperializmu Baader-Meinhof.

Łączy wszystkie te ideologie — komunizm, nacjonalizm, antyimperializm — w jednej idei, w dającej dodatku moralną aureolę, poczucie etycznej wyższości.

Zagadnienie związku islamu z przemocą jest wielkim pytaniem o naturę człowieka. Jakby przemoc dotyczyła obcych, barbarzyńców, szczególnie muzułmanów. Tymczasem lista ponad 40 najkrwawszych konfliktów z historii świata zawiera tylko jedno wydarzenie, w którym uczestniczyli muzułmanie, i są to wojny krzyżowe — podjęte z inspiracji europejskiej.

O przemocy w islamie

W książce O stosunku historyka do religii Arnold Toynbee w r. Racjonalne argumenty dowodzące, że muzułmanie nie są bardziej skłonni do przemocy niż niemuzułmanie, potrafi obalić nawet najkrótszy news o zamachu terrorystycznym dokonanym w imię islamu. Wystarczy jeden obraz, by emocje zagłuszyły każdą argumentację. Już w r. Szczególnie zamachy muzułmanów w Europie, mimo że nie są niczym nowym, zdają się bezprecedensowym fenomenem, jakby na europejskiej ziemi ludzie się nigdy nie zabijali.

Benedetto Croce głosił słynną tezę, że każda historia jest zawsze historią współczesną, i rzeczywiście ahistoryczność ocen współczesnych wydarzeń zaskakuje. Tak długo — jakieś niecałe dwie dekady — Europa żyje w bezprzemocowej bańce, że radykalizm i przemoc zaczęły nas szokować.

Śmierć i ból zostały usunięte ze sfery publicznej — są niecelebrowane, wyparte. Przemoc została zamknięta do domów, więzień, szpitali, zniknęła z ulic — oddaliło się emocjonalne przeżycie wojny. Tymczasem na Bliskim Wschodzie przemoc nie zmurszała: przewroty wojskowe, wojny izraelsko-palestyńskie, Afganistan, wojna w Iraku, wojny w Syrii, Libii.

Warianty binarne w Islame Certyfikat opcji binarnej

Ileż można żyć wśród wojny, by nie oswoić się z przemocą i złem? Czy nie staje się ono banalne? W europejskim, sekularnym porządku jest mniej katalizatorów dla bestii drzemiącej w człowieku.