Warsztaty mogą odbywać się w państwie będącym beneficjentem lub w innym miejscu, które zostanie określone przez Wysokiego Przedstawiciela po konsultacjach z Grupą Roboczą ds. Ponadto maksymalnie 20 dni zostanie przeznaczonych na wsparcie indywidualne udzielane w ramach pomocy zdalnej np. Koordynacja z innymi projektami pomocowymi Unii w dziedzinie kontroli wywozu Opierając się na doświadczeniach płynących z działań informacyjnych, które Unia prowadziła do tej pory w dziedzinie kontroli wywozu, obejmujących zarówno produkty podwójnego zastosowania, jak i broń konwencjonalną, należy dążyć do osiągnięcia synergii i komplementarności. W warsztatach maksymalnie osobowych uczestniczyć będą m.

Cel Ogólnym celem niniejszej decyzji jest wspieranie procesu przygotowawczego, prowadzącego do konferencji ONZ poświęconej ATT, aby zapewnić udział jak największej liczby podmiotów i umożliwić przedstawienie konkretnych zaleceń dotyczących elementów przyszłego ATT, jak również wspieranie państw członkowskich ONZ w rozwoju i poszerzaniu wiedzy fachowej na szczeblu krajowym i regionalnym, aby wdrożyć skuteczne kontrole wywozu i transferu broni.

MŚ: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji wymaga poprawy

Opis działalności Projekt przewiduje zorganizowanie siedmiu seminariów regionalnych, posiedzenie inauguracyjne i końcowe, do trzech posiedzeń dodatkowych, jak również rozpowszechnienie wyników. Trzydniowe seminaria regionalne będą się odbywać w regionach docelowych, w miejscu, które ma zostać określone później. Trzydniowe seminaria będą obejmować sesje grup roboczych poświęcone szczególnym aspektom ATT.

Rozbrojenia ONZ UNODA; Dział Broni Konwencjonalnej i Dział Regionalny, w tym w odpowiednich przypadkach przedstawiciele ośrodków regionalnych ; e krajowi i międzynarodowi eksperci techniczni w zakresie aspektów kontroli wywozu broni konwencjonalnej, w tym eksperci Unii i przedstawiciele przemysłu. Zależnie od wielkości regionu oczekuje się, że w każdym seminarium weźmie udział od 45 do 80 uczestników.

Działania UE wspierające traktat o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa.

Po jednym urzędniku dyplomatycznym lub wojskowym z każdego zaproszonego państwa będzie uczestniczyć w pierwszej części każdego seminarium, zaś na drugiej części obecni będą urzędnicy techniczni i przedstawiciele organów ścigania - po jednym z każdego zaproszonego państwa.

Wyboru państw zapraszanych na każde seminarium i uczestników dokonuje WP, po konsultacjach z właściwymi organami Rady, na podstawie wniosku przedstawionego przez UNIDIR.

Europejski system kontroli handlu i eksperta

Należy zapewnić, aby w seminarium uczestniczyli eksperci Unii na odpowiednim szczeblu - zarówno jeśli chodzi o poziom technicznej, jak i politycznej wiedzy fachowej. Wkład: komponent badań Aby zapewnić wyczerpujący, konkretny i terminowy wkład w proces ONZ, konieczny jest silny komponent badań. UNIDIR zamówi do 12 dodatkowych artykułów naukowych we właściwych instytutach badawczych lub u ekspertów indywidualnych, kładąc nacisk na stosowne kluczowe aspekty projektu oraz seminariów regionalnych.

Traktat o handlu bronią

WP wybierze najodpowiedniejsze podmioty na podstawie krótkiej listy, po konsultacjach z właściwymi organami Rady. Dystrybucja regionalna seminariów Seminaria regionalne będą się odbywać według poniższego schematu: a jedno seminarium dla obu Ameryk i Karaibów; b jedno seminarium dla Bliskiego Wschodu; c jedno seminarium dla Afryki Północnej, Zachodniej i Środkowej; d jedno seminarium dla Afryki Wschodniej i Południowej; e jedno seminarium dla Azji Wschodniej i Pacyfiku; f jedno seminarium dla Azji Południowej i Środkowej; g jedno seminarium dla regionu "szerszej Europy".

Europejski system kontroli handlu i eksperta

Ostateczne miejsca seminariów zostaną określone z myślą o maksymalizacji zasobów, minimalizacji śladu węglowego oraz na podstawie dostępnej pomocy na szczeblu lokalnym.

Posiedzenia inauguracyjne i końcowe Na jednodniowym posiedzeniu inauguracyjnym społeczności międzynarodowej zostaną przedstawione cele projektu, a społeczeństwo obywatelskie, naukowcy i organizacje pozarządowe zostaną zaproszeni do włączenia się do projektu.

Propagowanie skutecznych kontroli wywozu broni.

Posiedzenie końcowe zostanie zorganizowane, aby przedstawić wyniki projektu. Ostateczna lokalizacja tych posiedzeń zostanie określona zgodnie z procedurą przewidzianą dla wyboru lokalizacji seminariów regionalnych. Posiedzenie inauguracyjne można przeprowadzić przy okazji komitetu przygotowawczego w lipcu roku, w zależności od daty przyjęcia niniejszej decyzji. Posiedzenia dodatkowe Pierwsze posiedzenie dodatkowe zostanie zorganizowane przy okazji posiedzenia Komitetu Pierwszego Drugie posiedzenie dodatkowe zostanie zorganizowane na czwartej sesji komitetu przygotowawczego ATT, która odbędzie się w Nowym Jorku w roku, aby przedstawić podmiotom zgromadzonym w Nowym Jorku dotychczasowe wyniki projektu.

Europejski system kontroli handlu i eksperta

Trzecie posiedzenie dodatkowe zostanie zorganizowane przy okazji posiedzenia Komitetu Pierwszego Sprawozdania z seminariów, sporządzone w języku angielskim, zostaną udostępnione w Internecie i na elektronicznych nośnikach danych. Projekt sprawozdania końcowego analizującego sprawozdania podsumowujące z siedmiu posiedzeń regionalnych i z innych posiedzeń mieszczących się w ramach projektu zostanie przygotowany i przedstawiony na Europejski system kontroli handlu i eksperta końcowym, na którym można będzie zgłaszać do niego uwagi.

Energia Woda Odpady Budownictwo Powietrze i klimat Zrównoważony rozwój Management Ryzyko Transport Planowanie przestrzenne GOZ MŚ: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji wymaga poprawy Aktualny kształt unijnej polityki klimatycznej nie jest zdaniem rządu korzystny dla polskiej gospodarki. Część winy leży również po stronie krajowej administracji, która zdaniem NIK nie ze wszystkimi kwestiami poradziła sobie właściwie.

Sprawozdanie końcowe zostanie udostępnione w Internecie i Europejski system kontroli handlu i eksperta elektronicznych nośnikach danych. Publikacja podsumowująca sprawozdanie końcowe zostanie udostępniona w Internecie i wydrukowana.

Czas realizacji Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art.

Import z Chin. Jak zarobić? - Dominik Błędzki

Beneficjenci Beneficjentami niniejszego projektu będą państwa członkowskie ONZ, z położeniem szczególnego nacisku na organy państwowe odpowiedzialne za polityki krajowe dotyczące ATT, organy kontroli wywozu, celników oraz przedstawicieli organów ścigania, którzy muszą poszerzyć swoją wiedzę fachową w celu zapewnienia, Cena strajku handlowego opcji w ramach przyszłego ATT handel bronią odbywał się w sposób odpowiedzialny i aby zapobiec wszelkiemu nieodpowiedzialnemu rozpowszechnianiu broni konwencjonalnej.

Wybór konkretnych państw beneficjentów nastąpi na podstawie krótkiej listy beneficjentów, którą UNIDIR zaproponuje WP do rozważenia i zatwierdzenia po konsultacji z właściwymi organami Rady. W stosownych przypadkach UNIDIR współpracuje z instytucjami, takimi jak organizacje regionalne, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe i przedstawiciele przemysłu.

L z Przejdź do jednostki.