Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy zobowiązać platformę aukcyjną do zapewnienia mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów. Niezależny monitorujący aukcje powinien oceniać cały proces aukcyjny, w tym same aukcje i stosowanie się do zasad dotyczących aukcji. Przeprowadzimy Cię przez podstawy handlu walutami i nauczymy Cię, jak handlować najważniejszymi walutami. Wspomniana opinia będzie opierać się także na własnej ocenie Komisji w sprawie dostatecznej ochrony rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przed nadużyciami na rynku zgodnie z art.

Wersja od: 28 listopada r. Skuteczność systemu handlu uprawnieniami do emisji w postaci ograniczenia, jak najniższym kosztem, emisji gazów cieplarnianych zależy od wyraźnego sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla. Sprzedaż na akcji powinna wspierać i wzmacniać ten sygnał.

Państwa członkowskie mają zatem obowiązek sprzedawać na aukcji uprawnienia, które nie są przydzielone jako bezpłatne uprawnienia. Państwa członkowskie nie mogą stosować innych sposobów przydziału ani wstrzymywać bądź anulować uprawnień nieprzydzielonych jako bezpłatne uprawnienia zamiast sprzedawać je na aukcji. Proces ten powinien być przewidywalny, w szczególności w odniesieniu do harmonogramu oraz przebiegu aukcji, a także szacunkowych wolumenów uprawnień, które mają być udostępnione. Aukcje powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby małe i średnie przedsiębiorstwa objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji miały pełny, uczciwy i sprawiedliwy dostęp do aukcji, aby dostęp do nich uzyskały małe podmioty uczestniczące w systemie, aby uczestnicy mieli dostęp do informacji w tym samym czasie, aby uczestnicy nie stwarzali zagrożenia dla wiarygodności prowadzonych aukcji oraz aby organizacja aukcji i uczestnictwo w nich były efektywne pod względem kosztów, unikając nieuzasadnionych kosztów administracyjnych.

Zintensyfikowanie działań na rzecz ograniczenia emisji rzeczywiście wymaga osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu efektywności ekonomicznej w oparciu o warunki przydziału, które byłyby w pełni zharmonizowane w obrębie całej Unii. Artykuł 3d ust. Takie podejście pozwala uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Umożliwia ono również osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności ekonomicznej i przydział uprawnień w drodze sprzedaży na aukcji na podstawie w pełni zharmonizowanych w obrębie Unii warunków.

Darmowe sygnaly handlowe Altcoin Modny system handlowy

Ponadto prowadzenie aukcji za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej najbardziej wzmacnia sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, który jest potrzebny przedsiębiorcom do podejmowania decyzji inwestycyjnych niezbędnych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jak najniższym kosztem.

Takie podejście jest najefektywniejszą pod względem kosztów metodą sprzedaży uprawnień na aukcji, zapobiegającą nieuzasadnionym obciążeniom administracyjnym, które powstałyby z pewnością przy stosowaniu wielu infrastruktur aukcyjnych.

Wspólna infrastruktura najlepiej zapewnia otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do aukcji zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i faktycznego.

Takie wspólne podejście Kod systemu handlu Matte przewidywalność kalendarza aukcji i w najlepszy sposób wzmocniło siłę sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla.

Wspólna infrastruktura aukcyjna jest szczególnie ważna w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz dostępu dla małych podmiotów uczestniczących w systemie. Niewątpliwie koszty zgromadzenia informacji, rejestracji, a także uczestnictwa w więcej niż jednej platformie aukcyjnej byłyby szczególnie dotkliwe dla takich przedsiębiorstw.

Wspólna platforma aukcyjna ułatwia zapewnienie uczestnictwa jak największej liczby przedsiębiorstw z całej Unii i zmniejsza w ten sposób ryzyko utraty wiarygodności aukcji na skutek wykorzystywania ich przez uczestników do celów prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku.

Alternatywny system handlowy ATS Whol Inwestuj w strategie handlowe

Podstawą takiego wpisu jest powiadomienie Komisji o platformie opt-out przez wyznaczające ją państwo członkowskie. Możliwość ta oznacza jednak nieuchronnie mniej niż pełną harmonizację procesu aukcyjnego i w związku z tym ustalenia wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia powinny zostać poddane przeglądowi w ciągu początkowego okresu pięciu lat i w porozumieniu z zainteresowanymi stronami w celu dokonania zmian uznanych za niezbędne w świetle zdobytych doświadczeń.

Po otrzymaniu od państwa członkowskiego powiadomienia dotyczącego platformy opt-out Komisja powinna bez zbędnej zwłoki podjąć działania w celu wpisania tej platformy opt-out do wykazu. Ponadto monitorujący aukcje powinien weryfikować zgodność wszystkich platform aukcyjnych z niniejszym rozporządzeniem i celami określonymi w art.

Taki przegląd powinien obejmować wpływ aukcji na pozycję rynkową platform aukcyjnych na rynku wtórnym. Aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji nieświadomie zostałyby związane z jakąkolwiek platformą aukcyjną na czas wykraczający poza termin, na który została ona wyznaczona, każda umowa wyznaczająca platformę aukcyjną powinna zawierać odpowiednie postanowienia zobowiązujące platformę aukcyjną do przekazania następcy danej platformy aukcyjnej wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych niezbędnych do prowadzenia aukcji.

Takie przepisy nie mogłyby zostać przyjęte przez Komisję we w pełni zharmonizowanym rozporządzeniu bez uprzedniego ustalenia liczby platform aukcyjnych i szczegółowych kompetencji podmiotu wybranego do prowadzenia aukcji. W związku z tym środki przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są oparte na założeniu, że aukcje są prowadzone za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej oraz określają Jak sledzic opcje na akcje procedurę ustalenia liczby i jakości wszelkich innych platform aukcyjnych, o których wykorzystaniu może zadecydować państwo członkowskie.

Wpisanie Jak brutto pieniadze z bitcoin opt-out do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji dotyczących proponowania usunięcia platformy aukcyjnej z wykazu, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia lub celów określonych w art.

W przypadku braku wpisu państwo członkowskie sprzedające uprawnienia na aukcji powinno sprzedawać swoje uprawnienia za pomocą wspólnej platformy aukcyjnej. Komisja powinna przewidzieć w rozporządzeniu Komisji Olej Bollinger Bands. na podstawie art.

Tego rodzaju ocena jest niezbędna, aby zagwarantować, że wyznaczenie platformy aukcyjnej opt-out, które jest prowadzone na poziomie krajowym przez każde z państw członkowskich niekorzystających ze wspólnej platformy, podlega podobnemu poziomowi kontroli, jakiemu podlega wyznaczenie wspólnej platformy aukcyjnej na mocy wspólnego działania przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu.

Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnych zamówieniach publicznych dotyczących wspólnej platformy aukcyjnej będą działały w tym zakresie razem z Komisją, która będzie zaangażowana w cały ten proces. Ponadto państwom członkowskim niekorzystającym ze wspólnej platformy zostanie przyznany status obserwatora we wspólnej procedurze udzielania zamówień publicznych, z zastrzeżeniem odpowiednich warunków uzgodnionych przez Komisję i uczestniczące państwa członkowskie w umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych.

Tak krótkie terminy dostawy ograniczyłyby ewentualne negatywne skutki dla konkurencji pomiędzy platformami aukcyjnymi a platformami handlu na rynku wtórnym uprawnień.

Ponadto krótkie terminy dostawy są prostsze i zachęcają do szerokiego uczestnictwa, dzięki czemu ogranicza się ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku i zapewnia większą dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem oraz małych podmiotów uczestniczących w systemie.

Zadaniem rynku nie powinno być oferowanie na aukcjach kontraktów terminowych typu forward lub future, ale oferowanie optymalnych rozwiązań w celu zaspokojenia popytu na instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach.

Transakcje opcji zlota kajdanki Binarne strony internetowe

Aby ocenić najlepsze rozwiązania co do wyboru optymalnych produktów sprzedawanych na aukcji, należy umożliwić wybór - podczas procedury wyznaczenia platformy aukcyjnej - pomiędzy dwudniowymi kontraktami na rynku kasowym a pięciodniowymi kontraktami terminowymi typu future. Dwudniowy kontrakt na rynku kasowym nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących rynków finansowych, natomiast pięciodniowe kontrakty terminowe typu future są instrumentami finansowymi w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących rynków finansowych.

Ocena ta powinna dotyczyć w szczególności efektywności pod względem kosztów, sprawiedliwego dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw objętych systemem i dla małych podmiotów uczestniczących w systemie, odpowiedniego poziomu ochrony i nadzoru nad rynkiem.

EUR-Lex Access to European Union law

W tym celu w niniejszym rozporządzeniu przewidziano możliwość sprzedaży na aukcji kontraktów terminowych typu future i forward z dostawą nie później niż dnia 31 grudnia r. Powyższe kontrakty terminowe typu future i forward są instrumentami finansowymi pozwalającymi zarówno prowadzącemu aukcje, jak i oferentom na korzystanie z takiej samej ochrony, jaka przysługuje im w kontekście uregulowań dotyczących rynków finansowych.

Do celów niniejszego rozporządzenia kontrakty terminowe typu future różnią się od kontraktów terminowych typu forward tym, że w przypadku pierwszego typu depozyt zabezpieczający jest uzupełniany w gotówce w związku ze zmianami ceny, natomiast w przypadku drugiego typu kontraktów z tytułu zmian cen dostarczane jest zabezpieczenie niegotówkowe. Należy umożliwić państwom członkowskim dokonanie wyboru typu produktu, który ma być wykorzystywany do sprzedaży uprawnień na aukcji, w zależności od tego, które zasady dotyczące uzupełniania depozytu zabezpieczającego są najlepiej dostosowane do sytuacji budżetowej tych państw członkowskich.

Jeśli niezbędne byłoby skorzystanie z takich alternatywnych metod sprzedaży uprawnień na aukcji, kontrakty terminowe typu future i forward byłyby sprzedawane przejściowo na jednej lub dwóch platformach aukcyjnych.

Ponadto kolejność ofert z taką samą ceną powinna być ustalana w sposób losowy, gdyż utrudnia to zmowy oferentów dotyczące oferowanej ceny.

Oczekuje się, że cena rozliczenia aukcji będzie zbliżona do cen dominujących na rynku wtórnym, jeśli natomiast cena rozliczenia aukcji sytuuje się znacznie poniżej cen dominujących na rynku wtórnym, prawdopodobnie oznacza to wadliwość aukcji. Zezwolenie na rozliczenie aukcji po takiej cenie mogłoby zniekształcić sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, zakłócić rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jak i nie gwarantowałoby, że oferenci zapłacą uczciwą cenę za uprawnienia.

W związku z tym w takiej sytuacji należy unieważnić aukcję. Stosunkowo częste przeprowadzanie aukcji ogranicza ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku, gdyż obniża łączną wartość uprawnień, o które ubiegają się oferenci w Dziwne lub opcje handlowe aukcjach, a także zwiększa możliwości korzystania przez nich z późniejszych aukcji w celu elastycznego dostosowywania pozycji handlowych.

Z uwagi na dużo mniejszy wolumen uprawnień objętych przepisami rozdziału II tej dyrektywy aukcje na te uprawnienia powinny się odbywać przynajmniej raz na dwa miesiące. Po pierwsze, powinno ono zawierać przepis, zgodnie z którym wolumeny uprawnień sprzedawanych na aukcjach w latach powinny zostać określone jak najszybciej po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Ustalone w ten sposób wolumeny, a także produkty, w formie których uprawnienia te mają być sprzedawane na aukcji, będą wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Po drugie, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć jasne i przejrzyste zasady ustalania wolumenu uprawnień, które mają być sprzedawane w każdym roku po tym okresie.

Po trzecie, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zasady i procedury ustanawiania szczegółowego kalendarza aukcji na każdy rok kalendarzowy, zawierającego odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych aukcji, na długo przed początkiem tego roku kalendarzowego.

Wszelkie późniejsze zmiany ustalonego kalendarza aukcji powinny być możliwe jedynie Wariant IQ Classic Trade ściśle określonych przypadkach. Wszelkie zmiany powinny być wprowadzane w taki sposób, aby jak najmniej wpływały na przewidywalność kalendarza aukcji.

Biorąc pod uwagę oczekiwaną dostępność uprawnień przeniesionych z drugiego do trzeciego okresu rozliczeniowego, oczekiwaną dostępność jednostek poświadczonej redukcji emisji CER i oczekiwany wolumen uprawnień, które mają być sprzedawane na podstawie art. Równie ważne dla zapewnienia uczestnictwa w aukcjach i ich konkurencyjnego wyniku jest przekonanie o rzetelności procesu aukcyjnego, w szczególności jeżeli chodzi o uczestników przyczyniających się do wypaczania aukcji poprzez wykorzystywanie ich do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku.

W celu zapewnienia rzetelności aukcji dostęp do nich powinien być uzależniony od spełnienia minimalnych wymogów dotyczących środków należytej staranności wobec klienta. Aby zapewnić efektywność pod względem kosztów takich kontroli, uprawnienie do ubiegania się o dopuszczenie do aukcji należy przyznać łatwym do zidentyfikowania, wyraźnie określonym kategoriom uczestników, w Oprocz analizy technicznej Jak tworzyc i wdrozyc zwycieski system handlu operatorom instalacji stacjonarnych i operatorom statków powietrznych objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji, a także regulowanym podmiotom finansowym, takim jak przedsiębiorstwa inwestycyjne i instytucje kredytowe.

Również ugrupowania gospodarcze złożone z operatorów lub operatorów statków powietrznych, takie jak spółki, spółki joint venture i konsorcja działające jako przedstawiciel w imieniu swoich członków, powinny być uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do składania ofert na aukcjach.

W związku z tym celowe byłoby określenie kryteriów uprawniających do ubiegania się o dopuszczenie do aukcji na początku, zachowując jednak możliwość rozszerzenia dostępu do aukcji na dalsze kategorie uczestników w oparciu o doświadczenia zgromadzone podczas kolejnych aukcji lub po zbadaniu przez Komisję, na mocy art. Jedynym zadaniem platformy aukcyjnej powinno być prowadzenie aukcji. Należy przewidzieć możliwość wyznaczenia tego samego prowadzącego aukcje przez więcej niż Ustawienia strategiczne ICH państwo członkowskie.

Prowadzący aukcje powinien działać oddzielnie w imieniu każdego państwa członkowskiego, które go wyznaczyło. Prowadzący aukcje powinien odpowiadać za sprzedaż uprawnień na aukcji za pośrednictwem platformy aukcyjnej oraz za otrzymywanie i wypłatę wpływów z aukcji dotyczących każdego państwa członkowskiego, które go wyznaczyło, na rzecz tego państwa członkowskiego.

To oczywiste dlaczego. Postęp w technologii znacznie ułatwił inwestorom detalicznym wejście na rynek walutowy, a nowe narzędzia handlowe jeszcze bardziej obniżyły minimalną kwotę kapitału potrzebną do rozpoczęcia handlu walutami. Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu walutami? Ten przewodnik po handlu walutami jest doskonałym miejscem, aby zacząć.

Istotne jest, by umowa -y pomiędzy państwami członkowskimi a wyznaczonym przez nie prowadzącym aukcje była -y zgodna -e z umową -ami pomiędzy prowadzącym aukcje a platformą aukcyjną oraz by w przypadku konfliktu rozstrzygające były postanowienia tej ostatniej umowy.

Jest to właściwe, aby zapewnić środki umożliwiające płynne przejście z platformy aukcyjnej opt-out do wspólnej platformy aukcyjnej, jeżeli będzie to konieczne, zwłaszcza w przypadku gdy platforma aukcyjnej nie jest wpisana do wykazu w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Pozwala na skorzystanie z infrastruktury organizacyjnej, doświadczenia, zdolności i przejrzystych obowiązkowych zasad operacyjnych dotyczących rynku regulowanego. Ma to znaczenie dla m. Jest to efektywne pod względem kosztów i pozwala chronić rzetelny charakter aukcji pod względem operacyjnym. Wiążące dla rynków regulowanych zasady dotyczące konfliktu interesów wymagałyby od prowadzącego aukcje zachowania niezależności od platformy aukcyjnej, jej właścicieli bądź podmiotu gospodarczego, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego.

Ponadto wielu potencjalnych uczestników aukcji będzie już członkami lub uczestnikami różnych regulowanych rynków działających na rynku wtórnym.

Wersja od: 28 listopada r. Skuteczność systemu handlu uprawnieniami do emisji w postaci ograniczenia, jak najniższym kosztem, emisji gazów cieplarnianych zależy od wyraźnego sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla.

A zatem podlegają one jurysdykcji sądów administracyjnych tego państwa, jak przewidziano w prawie krajowym. Powyższe ramy prawne mają zastosowanie do obrotu giełdowego, a nie do sprzedaży na aukcji, i wyłącznie do instrumentów finansowych, a nie do kontraktów na rynku kasowym. W związku z tym w celu zapewnienia pewności prawa w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć, że macierzyste państwo członkowskie rynku Oprocz analizy technicznej Jak tworzyc i wdrozyc zwycieski system handlu wyznaczonego na platformę aukcyjną dopilnowuje, by prawo krajowe tego państwa członkowskiego rozszerzało odpowiednie części wspomnianych ram prawnych Oprocz analizy technicznej Jak tworzyc i wdrozyc zwycieski system handlu aukcje prowadzone przez platformę aukcyjną podlegającą jego jurysdykcji.

Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy zobowiązać platformę aukcyjną do zapewnienia mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów.

Sygnaly handlowe FBS. Broker najtanszych opcji w USA

Oprócz tego właściwe państwo członkowskie powinno również przyznać prawo do odwołania się od decyzji podjętych w ramach tego mechanizmu, niezależnie od tego, czy produkt sprzedawany na aukcji jest instrumentem finansowym, czy kontraktem na rynku kasowym.

Platforma aukcyjna powinna być połączona z co najmniej jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym. Platforma może być połączona z więcej niż jednym systemem rozliczeniowym lub rozrachunkowym.

Wspólna platforma aukcyjna powinna zostać wyznaczona na ograniczony okres wynoszący maksymalnie pięć lat. Platformy aukcyjne opt-out powinny być wyznaczane na ograniczony okres wynoszący maksymalnie trzy lata, który można przedłużyć na kolejne dwa lata, podczas których należy dokonać przeglądu ustaleń dotyczących wszystkich platform aukcyjnych.

Wyznaczenie okresu trzech lat dla platformy aukcyjnej opt-out ma na celu zapewnienie minimalnego okresu ważności wyznaczenia platformy opt-out, a jednocześnie umożliwienie państwu członkowskiemu, które wyznaczyło daną platformę, przyłączenia się do wspólnej platformy, jeżeli podejmie ono taką decyzję po zakończeniu trzyletniego okresu, bez uszczerbku dla możliwości przedłużenia przez dane państwo członkowskie okresu wyznaczenia platformy opt-out na kolejne dwa lata w oczekiwaniu na wyniki przeglądu przeprowadzanego przez Komisję.

Po upływie każdego okresu, na który wyznaczono daną platformę aukcyjną, należy przeprowadzić nową konkurencyjną procedurę udzielania zamówienia, jeśli jest ona wymagana przez przepisy Unii lub krajowe w zakresie zamówień publicznych. Oczekuje się, że wybór wspólnej platformy aukcyjnej do przeprowadzania aukcji będzie miał ograniczony wpływ na rynek wtórny, gdyż na aukcji sprzedawane mogą być jedynie uprawnienia o maksymalnie pięciodniowym terminie dostawy.

Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przewidywać, że konkurencyjna procedura udzielania zamówienia publicznego dotyczącego wyznaczenia wspólnej platformy aukcyjnej i monitorującego aukcje jest przeprowadzana w drodze procedury udzielania zamówień wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie w rozumieniu art.

Handel na forex waluty: kompletny przewodnik po handlu walutami

W niniejszym rozporządzeniu należy określić usługi związane ze sprzedażą na aukcji, które mają być przedmiotem zamówienia państwa członkowskiego, bądź usługi wsparcia technicznego, które mają być przedmiotem zamówienia Komisji, w szczególności w odniesieniu do ewentualnych decyzji w sprawie uzupełnienia niekompletnych załączników do niniejszego rozporządzenia, odpowiednio częstego przeprowadzania aukcji, koordynowania kalendarzy aukcji różnych platform aukcyjnych, ograniczenia maksymalnej wielkości oferty, zmian niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie tworzenia powiązań z innymi programami i usługami w celu rozpowszechniania wiedzy o zasadach dotyczących sprzedaży na aukcji poza Unią.

Właściwe jest, by Komisja zamawiała takie usługi od wspólnej platformy aukcyjnej posiadającej największe doświadczenie w przeprowadzaniu aukcji w imieniu więcej niż jednego państwa członkowskiego. Pozostaje to bez uszczerbku dla konsultacji z innymi platformami aukcyjnymi lub innymi zainteresowanymi stronami. Podczas wyznaczania platform aukcyjnych oraz połączonego z nimi systemu rozliczeniowego lub rozrachunkowego należy uwzględnić rozwiązania oferowane przez kandydatów w celu zapewnienia efektywności pod względem kosztów, pełnego, uczciwego i sprawiedliwego dostępu do składania ofert na aukcjach przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dostępu dla małych podmiotów uczestniczących w systemie, a także staranny nadzór na aukcjami, w tym ustanowienie mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów.

Raporty systemu handlowego Instrukcje wyboru zapasow

Platformie aukcyjnej, na której sprzedawane są kontrakty terminowe typu forward lub future, można udzielić zamówienia publicznego - w drodze wyjątku - na postawie tego, że może stosować przepisy dotyczące dostępu, zasady dotyczące płatności i dostawy oraz przepisy dotyczące nadzoru nad rynkiem obowiązujące na rynku wtórnym.

Szczegółowe procedury, które mają być stosowane podczas procesu udzielania zamówienia publicznego dotyczącego wspólnej platformy aukcyjnej powinny być określone w umowie zawartej pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, w której zgodnie z art.

Taki dostęp może być pożądany, aby ułatwić zbliżenie między platformami aukcyjnymi opt-out a wspólną platformą aukcyjną w odniesieniu do aspektów procesu aukcyjnego, które nie zostały w pełni zharmonizowane w niniejszym rozporządzeniu.

Ponadto niezbędne jest, by Komisja oceniła, czy państwa członkowskie wyznaczające swoje własne platformy aukcyjne podejmują środki niezbędne do tego, by doprowadzić proces aukcyjny do zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz celami art. Co więcej, niezbędne jest, by Komisja koordynowała szczegółowe kalendarze aukcji proponowane przez inne platformy aukcyjne niż wspólna platforma aukcyjna z kalendarzami aukcji proponowanymi przez wspólną platformę aukcyjną. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich platform aukcyjnych opt-out Komisja powinna zamieścić w załączniku do niniejszego rozporządzenia wykaz tych platform aukcyjnych, państw członkowskich, które je wyznaczyły, oraz wszelkich mających zastosowanie warunków lub obowiązków, w tym warunków lub obowiązków dotyczących kalendarzy aukcyjnych poszczególnych platform.

Taki wpis nie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Komisję przestrzegania przez państwo członkowskie, które wyznaczyło daną platformę aukcyjną, zasad udzielania zamówień publicznych mających zastosowanie do wyznaczenia przez nie wybranej platformy aukcyjnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć transfer wpływów z aukcji bezpośrednio na rzecz prowadzącego aukcje wyznaczonego przez każde państwo członkowskie.

Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przewidywać, że jedynym środkiem zaradczym dostępnym dla zwycięskich oferentów lub ich następców prawnych w przypadkach niedostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji jest przyjęcie odroczonej dostawy. Ważne jest jednak, aby zezwolić na sprzedaż na kolejnych aukcjach organizowanych przez tę samą platformę aukcyjną uprawnień sprzedawanych na Czy inwestujesz dzisiaj w Bitcoin, które nie zostały dostarczone oferentowi z powodu zalegania z pełną płatnością.