Stosowana jest także gdy działa opcja -w lub -W. Wykonuje proste porównanie tekstowe. Większość poleceń ma formę alternatywną w [nawiasach], której można użyć jeśli jakiś klawisz nie istnieje na danej klawiaturze formy w nawiasach nie działają w wersji MS-DOS. Normalnie powinno to być ustawione na "global", jeśli system ma polecenie global 1. OPIS Uwaga! Każdy uczestnik może nabyć z góry określoną liczbę opcji, które są wydawane odpłatnie za symboliczne 1 zł za jedną opcję.

Administrator zachętIncentives admin Użytkownik zachętIncentives user Czy muszę być administratorem globalnym, aby zarejestrować się w zachętach? Do I need to be the Global admin to enroll in incentives?

sa opcjami zachetami Opeteck Auto Trading.

Zarówno Administrator globalny, jak i administrator konta mogą przypisywać użytkowników jako administratorów programu zachęty. Both the Global admin and Account admin can assign users as Incentives admins.

Navigation menu

Administratorzy programu zachęty zarządzają programami sa opcjami zachetami firmy przez centrum partnerskie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie uprawnień. For more information, see Permissions overview. If you try to join MPN and your company is already a member, MPN will recognize the domain and associate you to the existing account.

Istniejące konto może być tą samą firmą lub pokrewną firmą przy użyciu tej samej domeny poczty Cotygodniowe systemy handlowe lub tego samego katalogu aktywności platformy Azure Azure AD do zarządzania wieloma domenami.

The existing account may be the same company or a related company using the same email domain, or the same Azure Activity Directory Azure AD to manage multiple domains. Kontakt podstawowy można zidentyfikować ze strony Lista posrednikow prawnego. Jeśli lokalizacja jest lokalizacją MPNHQ, wystarczy skonfigurować wymagane uprawnienia do zarządzania zachętami. If your location is the MPNHQ location, you just need to be set up with the required permissions to manage incentives.

Aby uzyskać więcej informacji o rolach i uprawnieniach, zobacz Omówienie uprawnień.

Czym jest Ulga B+R?

For more information about roles and permissions, see the Permissions overview. Jeśli nie znajdujesz się w tym samym kraju co lokalizacja MPNHQ, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi kont wielonarodowychaby uzyskać więcej informacji dotyczących tego scenariusza.

If you are not located in the same country as the MPNHQ location, refer to the Instructions for Multi-national accounts for more details on this scenario.

Jakie role użytkownika są dostępne?

sa opcjami zachetami Ile potrzebuje kapitalu dla opcji handlowych

What user roles are available? Osoba, która zarejestruje firmę w centrum partnerskim, jest domyślnie główną osobą kontaktową i administratorem globalnym. The person who enrolls the company in Partner Center becomes the Primary Contact and Global admin by default. Administrator może zapraszać użytkowników w portalu i zarządzać nimi. The Admin can invite and manage users on the portal. Kluczowe role dla bodźców to zachęty administratora i zachęty dla użytkowników.

The key roles for incentives are Utena Akcje Handlowe admin and Incentives user.

Animatorzy Rynku – PROGRAMY ZACHĘT

Administrator zachęt może zarejestrować się w programach zachęty i zarządzać informacjami o banku i podatku dla partnera. The Incentives admin can enroll in incentive programs and manage bank and tax details for the partner. Użytkownik zachęty może wyświetlać raporty w narzędziu, aby zobaczyć, co zostało opłacone, oraz podział każdej płatności, ale nie może wyświetlić ani edytować szczegółów dotyczących banku. The Incentives user can view reports in the tool to see what was paid, and the breakdown of each payment, but cannot view or edit bank details.

Obie role mogą być stosowane do wszystkich lokalizacji na koncie globalnym partnera. Both roles can apply to all locations under the Partner global account. Jak mogę sprawdzić, kto ma uprawnienia administratora globalnego lub konta mojej firmy? How can I find out who has Global or Account admin rights for my company?

Aby znaleźć administratora globalnego lub administratora konta, który może wprowadzać zmiany roli lub przypisać role do nowego użytkownika:To find a Global admin or Account admin who can make role changes or assign roles to a new user: Na ikonie ustawień konta w prawym górnym rogu Centrum partnerskiego wybierz sa opcjami zachetami Zarządzanie użytkownikami.

From the Account settings icon at the top right of the Partner Center, select User management.

Zachęty podatkowe w czasie zarazy

Odfiltruj administratora globalnego lub administratora konta. Filter on either Global admin or Account admin. Możesz również przejść do pozycji mój profil, wybrać role i uprawnienia sa opcjami zachetami wyświetlić listę różnych administratorów, którzy mogą pomóc w podwyższeniu poziomu uprawnień.

sa opcjami zachetami Kara handlowa szansa na Ameryke

You can also go to My profile, select Roles and permissions and see a list of the different admins who can help you elevate your permissions. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie roli. For more information, see Find your role. Nie mogę uzyskać dostępu do bodźci przy użyciu moich poświadczeń. Prawdopodobnie nie widzisz bodźców, że nie sa opcjami zachetami odpowiednich uprawnień.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane w poniższej procedurze.

sa opcjami zachetami Przyszle przyszle strategie handlowe kalendarzowe

Use the following procedure to fix this. Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego Centrum partnerskiego przy użyciu poświadczeń dzierżawy usługi Azure AD poświadczenia służbowe. Jeśli nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem globalnym Twojej firmy. Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony monit o wybranie konta służbowego lub konta osobistego, wybierz pozycję konto służbowe.

W menu Centrum partnerskiego wybierz pozycję zachęty, a następnie wybierz pozycję Przegląd. On the Partner Center menu, select Incentives, and then select Overview. Jeśli nie masz uprawnień administratora ani zachęty dla użytkowników, zostaną wyświetlone informacje kontaktowe dla wszystkich administratorów globalnych i kont w firmie.

Skontaktuj się z jednym z tych administratorów, sa opcjami zachetami uzyskać rolę zachęty dla wymaganych identyfikatorów MPN i programów zachęty. Contact one of these admins to obtain the incentive role for the required MPN IDs and incentive programs. Jeśli masz już rolę administratora z zachętami, zobaczysz rejestracje dla swojej firmy dla identyfikatorów MPN i programów zachęt, do których masz sa opcjami zachetami.

Na stronie przeglądu zachęt brakuje niektórych rejestracji. Some enrollments are missing from the incentives overview page. W przypadku otrzymania zaproszenia od lub zarejestrowania w programie zachęty, który nie jest już widoczny na pulpicie nawigacyjnym, należy dokładnie sprawdzić, czy masz odpowiedni dostęp. Tylko użytkownicy z rolą zachęty użytkownika i zachęty mogą zobaczyć program.

Only users with Incentive User or Incentive Admin role are able to see the program. Zobacz Znajdź rolę.

sa opcjami zachetami Obsluga robota IFRing Trade Robot

See Find your role. Jeśli potrzebujesz zmienić rolę lub uprawnienia, skontaktuj się z administratorem globalnego lub konta firmowego. Aby dowiedzieć się, kim są te osoby, przeczytaj temat Znajdowanie administratora globalnego.

To learn who these people are, read Find your global admin. Na stronie Przegląd zostaną wyświetlone wyłącznie rejestracje skojarzone z kontem globalnym partnera PGA skojarzonym z dzierżawą usługi Azure AD.

Jeśli firma ma więcej niż jeden PGA, musisz mieć inne poświadczenia dla każdej z nich. Z kim mam się skontaktować, jeśli otrzymuję komunikat o błędzie lub potrzebujesz pomocy w trakcie procesu rejestracji? Who should I contact if I get an error message or sa opcjami zachetami help during the enrollment sa opcjami zachetami Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy w sekcji zachęty dla pulpitu nawigacyjnego, jest dostępna pomoc techniczna online — zobacz opcję Pomoc techniczna?

There is an online support service if you encounter any issue within the Incentives section of the Dashboard — see the support option? Ikona w prawym górnym rogu. Icon in the top right. Następne krokiNext steps Czy ta strona jest pomocna? Tak Czy chcesz coś dodać do tej opinii?