Regulamin, o którym mowa w ust. Wniosek o otwarcie osobistego rachunku posiadania lub rachunku obrotowego w rejestrze Unii może złożyć: 1      osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia r.

Jakie są zalety outsourcingu ETS?

Do wniosku, o którym mowa w art. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w ust.

Szkolenie e-learningowe Comarch ERP Optima Handel

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów. Krajowy ośrodek sprawdza zweryfikowane informacje o instalacji, o których mowa w art. Na podstawie zweryfikowanych informacji o instalacji, o których mowa w art.

Outsourcing ETS

Krajowy ośrodek przygotowuje wykaz instalacji wraz z obliczoną wstępną całkowitą roczną liczbą uprawnień do emisji, zgodnie z art. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz, o którym mowa w ust. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu wykazu, o którym mowa w ust.

Minister właściwy do spraw środowiska przedstawia wykaz, o którym mowa w ust.

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. - Dz.U t.j.

Jeżeli Rada Ministrów zaakceptuje wykaz, o którym mowa w ust. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wykazu w części, minister właściwy do spraw środowiska, kierując się koniecznością realizacji obowiązku wykonania decyzji Komisji dotyczącej wykazu, sporządza poprawiony w zakresie wskazanym w decyzji Komisji wykaz.

Do opracowania poprawionego wykazu przepisy art. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wykazu w całości, minister właściwy do spraw środowiska sporządza nowy wykaz.

Do opracowania nowego wykazu stosuje się przepisy art. Jeżeli Komisja Europejska zaakceptuje wykaz, o którym mowa w art.

System handlu przed przepisami

Całkowita roczna liczba uprawnień do emisji, o której mowa w ust. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz instalacji wraz z całkowitą roczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną każdej z tych instalacji na okres rozliczeniowy, obliczoną zgodnie z ust. Całkowita roczna liczba uprawnień do emisji przydzielona dla danej instalacji w przepisach wydanych na podstawie art.

  • Nrpoz.
  • Musze zainwestowac w 2021 roku
  • Reforma EU ETS. Zmiany przepisów weszły w życie - co dalej?
  • Systematyczny fundusz ubezpieczenia ryzyka w Londynie
  • USTAWA z dnia 12 czerwca r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Prowadzący instalację w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji przedkłada do Krajowego ośrodka informację o instalacji, o której mowa w art. Przepisy art. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra całkowitą roczną liczbę uprawnień do emisji dostosowaną do zmian w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

Wybierz sposób złożenia wniosku

Rozdział 6 Przydział uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym — dla instalacji wytwarzających energię elektryczną Art. W okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia r. Za dzień faktycznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego uznaje się dzień, w którym zostały podjęte prace przygotowawcze związane z tym procesem. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzającej energię elektryczną, w przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia r.

Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia r. Wartość uprawnień do emisji wydanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną na zasadach określonych w niniejszym rozdziale stanowi wartość pomocy publicznej w rozumieniu art.

Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, któremu wydano uprawnienia do emisji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, jest beneficjentem pomocy publicznej.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, o których mowa w art.

C final.

  • UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
  • Opcjonalny Coach
  • Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - emisje gazów
  • Opcja binarna MT5.

Wykaz, o którym mowa w ust. Krajowy plan inwestycyjny, o którym mowa w ust. Podmiotem realizującym zadanie inwestycyjne może być prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, grupa kapitałowa, do której należy prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, lub operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia r.

W przypadku zadania inwestycyjnego realizowanego przez grupę kapitałową wyznacza się podmiot odpowiedzialny za realizację obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy.

Dokumenty powiązane

Krajowy ośrodek informuje posiadacza rachunku o wykonaniu orzeczenia lub decyzji, o których mowa w ust. Wniosek o otwarcie rachunku w rejestrze Unii odpowiada wymaganiom określonym w art. Wniosek o otwarcie osobistego rachunku posiadania lub rachunku obrotowego w rejestrze Unii może złożyć: 1 osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca r.

Przynajmniej jedna osoba wskazana we wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze Unii jako upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w art.

Ustawa o handlu emisjami - Ochrona Klimatu

Oświadczenie, o którym mowa w ust. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

System handlu przed przepisami

Wniosek o aktualizację danych dotyczących rachunku w rejestrze Unii składa się zgodnie z wymaganiami określonymi w art. Do wniosku o aktualizację stosuje się odpowiednio przepisy ust.

Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, podmiot ubiegający się o otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacza rachunku w tym rejestrze o: 1 odmowie dokonania czynności przez Krajowy ośrodek w zakresie otwierania rachunku, aktualizacji danych dotyczących rachunku, zamykania rachunku w rejestrze Unii oraz zatwierdzania upoważnionego przedstawiciela i dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, o których mowa w art.

System handlu przed przepisami

Minister właściwy do spraw klimatu uzgadnia sprawozdania, o których mowa w ust. Sprawozdania, o których mowa w ust.

Jeżeli do rozliczenia krajowej rocznej emisji gazów cieplarnianych wykorzystano jednostki poświadczonej redukcji emisji lub jednostki redukcji emisji, o których mowa w art.

System handlu przed przepisami

Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. Projekty raportów Krajowego ośrodka 1. Ryzyka te wiążą się z koniecznością zarządzania uprawnieniami, potencjalnymi bardzo wysokimi karami za nieprzestrzeganie przepisów, możliwością odbierania przez Komisję Europejską darmowych uprawnień, w zależności od poziomu produkcji w Państwa instalacji, czy też zawiłością i dynamiką zmian przepisów. Wszystkie te czynniki powodują, że stajemy przed pytaniem: w jaki sposób można minimalizować ryzyka związane z uczestnictwem w systemie handlu emisjami?