Więcej » Popyt, podaż, prawo popytu i podaży Popyt to ilość towarów, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie w danym miejscu i czasie. Dywersyfikacja podtrzymująca Dywersyfikacja dla przetrwania Dywersyfikacja produkcji usług Struktura działalności Metoda dywersyfikacji Jej celem jest wzmocnienie dotychczasowej działalności firmy. Przecenienie tych korzyści, co często wynika z trudności oceny sytuacji konkurencyjnej w nowej dziedzinie oraz realnych kosztów finansowych dywersyfikacji może doprowadzić do klęski przedsiębiorstwa. Za przykład może posłużyć producent wprowadzający nowy wariant smakowy produkowanego przez siebie napoju. Sytuacja finansowa i zasoby firmy Cechy rynku rynków i przemysłu, na który zamierza się wejść A. Jest charakterystyczna dla firm zajmujących średnią pozycję konkurencyjną i najczęściej przyjmuje postać dyferencjacji.

2 rodzaje strategii dywersyfikacji

Działalność firmy opiera się na gałęzi przemysłu spożywczego, dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Przyczyną spadku sprzedaży jest zwiększająca się na rynku liczba firm oferujących takie same produkty w konkurencyjnych cenach.

Czynniki decydujące o dwywersyfikacji Do dywersyfikacji firmy może doprowadzić wiele czynników, np.

Działanie to może doprowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa straty, ale również i do zmniejszenia prawdopodobieństwa największego zysku. Podział Harry Igor Ansloff jako pierwszy dokonał klasyfikacji podziałów dywersyfikacji wyróżniając: - dywersyfikację koncentryczną niewielka modyfikacja produktów - dywersyfikację horyzontalną wprowadzenie nowego produktu - dywersyfikacje konglomeratową wprowadzanie nowych produktów dla nowych odbiorców - dywersyfikację wertykalną rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, np.

Strategia ta umożliwia zmniejszenie zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami. Jako przykład można podać przedsiębiorstwo wytwarzające produkt, rozszerza swoją działalność dodatkowo o transport tego produktu dywersyfikacja wertykalna w przód.

Nie jest to jedyny istniejący podział dywersyfikacji. Wrigley dokonał podziału dywersyfikacji na dwa podstawowe kryteria: Dywersyfikacja pokrewna- oznaczająca ekspansję na nowe wyrobyjednak przedsiębiorstwo posiada umiejętności oraz kwalifikacje do wytworzenia tychże wyrobów.

2 rodzaje strategii dywersyfikacji

Pomimo różnych form strategii A. Wśród pozytywnych należy wymienić: możliwość przyspieszenia tempa wzrostu, wzmocnienie potencjału rozwojowego i stopnia bezpieczeństwa firmy oraz możliwość lepszego wykorzystania zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa. Natomiast do potencjalnych efektów negatywnych zalicza się: możliwość zatracenia specjalizacji firmy, decydującej o jej tożsamości i renomie, trudności związane z zarządzaniem zdywersyfikowaną firmą, zmniejszenie efektów produkcji w dużej skali oraz specjalizacji sprzedaży i serwisu.

Metodyka badań i charakterystyka próby Rodzaje strategii dywersyfikacji zostaną przedstawione w oparciu o wyniki badań zrealizowanych w grupie 40 przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu całej Polski.

Metodą badawczą był wywiad telefoniczny w oparciu o standaryzowaną listę pytań, wspomagany ankietą pocztową i internetową.

Czynniki decydujące o dwywersyfikacji

Respondentami byli przedstawiciele naczelnej kadry kierowniczej lub wskazane przez nich osoby. Przedsiębiorstwa do badań dobrane były w sposób celowy według następujących kryteriów: działalność produkcyjna, zatrudnienie na przestrzeni ostatnich 5 lat powyżej osób, realizacja strategii wzrostu, wyrażająca się w dużej ekspansywności firmy np.

Działalność firmy opiera się na gałęzi przemysłu spożywczego, dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Przyczyną spadku sprzedaży jest zwiększająca się na rynku liczba firm oferujących takie same produkty w konkurencyjnych cenach.

Szczegółową charakterystykę badanych przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 3. Biorąc pod uwagę formę organizacyjno — prawną to dominowały dwie z nich: spółka z o.

Zobacz również

Sutherland, D. Tabela 3 Charakterystyka badanych firm Wyszczególnienie Rok powstania firmy — — po Razem Forma organizacyjna przedsiębiorstwo jednozakładowe przedsiębiorstwo wielozakładowe holding koncern Razem Liczba pracowników w r. Dokonując analizy zatrudnienia ogółem, to w 10 badanych przedsiębiorstwach wynosiło ono od do osób, w 18 firmach pracowało od do ludzi, zaś tylko 4 firmy były na prawdę duże, w których zatrudnienie ogółem wyniosło ponad osób. Zasięg globalny ma 6 firm, tzn.

Działalność podstawowa badanych przedsiębiorstw reprezentowała różne branże. Najwięcej firm wskazało przemysł maszynowy 7 jednosteklekki 4 firmytworzyw sztucznych 4 jednostki.

2 rodzaje strategii dywersyfikacji

Działalność podstawowa pozostałych 25 przedsiębiorstw reprezentuje inne różne przemysły. Rodzaje strategii dywersyfikacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych —wyniki badań Analizując strategie dywersyfikacji ze względu na kryterium synergii technologicznej, rynkowej i finansowej, można zauważyć, że w badanych przedsiębiorstwach wystąpiły różne ich typy.

2 rodzaje strategii dywersyfikacji

Prezentuje to rysunek 1. Ten rodzaj dywersyfikacji sprzyja utrzymaniu lub poprawie pozycji konkurencyjnej firmy, przede wszystkim ze względu na działanie w znanych dziedzinach i segmentach rynku oraz prowadzi do wzrostu potencjału przedsiębiorstwa.

Tylko nieliczne wśród badanych firm zdecydowały się na dywersyfikację wertykalną 5 jednostek i jeszcze mniej na dywersyfikację konglomeratową 2 przedsiębiorstwaktóra oznacza podjęcie działalności całkowicie odmiennej od dotychczasowej.

Przedsiębiorstwa jednozakładowe wybierały przede wszystkim dywersyfikację horyzontalną, zaś wielozakładowe koncentryczną i wertykalną.

2 rodzaje strategii dywersyfikacji

Firmy o zasięgu krajowym i światowym oprócz dywersyfikacji poziomej często decydowały się także na dywersyfikację koncentryczną. Tabela 4 Rodzaje strategii dywersyfikacji ze względu na formę organizacyjną, liczbę zatrudnionych i obszar działania badanych firm Wyszczególnienie Forma organizacyjna przedsiębiorstwo jednozakładowe przedsiębiorstwo wielozakładowe holding koncern Liczba pracowników w r.

Dane na ten temat zawarto w tabeli 5.

Do czego przydadzą się szefowi sprzedaży metody zarządzania projektem (cz. 2. Agile)

Pozostałe rodzaje strategii dywersyfikacji realizowano zarówno metodą wewnętrzną, jak i zewewnętrzną, Dokonując bardziej szczegółowych analiz można zauważyć, że badane przedsiębiorstwa wykorzystywały w ramach metody zewnętrznej przede wszystkim alianse strategiczne. Wśród innych form rozwoju zewnętrznego decydowano się również na fuzję poprzez konsolidację 3 przedsiębiorstwa oraz przejęcie innej firmy zwłaszcza w odniesieniu do dywersyfikacji wertykalnej 2 firmy i koncentrycznej 2 jednostki.

Podsumowanie Dywersyfikacja oznacza poszerzenie przez firmę obszarów swojego działania, a jej celem jest rozłożenie ryzyka oraz zmniejszenie zależności od pojedynczego rynku lub zestawu produktów. Najważniejszym efektem strategii dywersyfikacji bez względu na jej rodzaj jest wzrost potencjału rozwojowego firmy poprzez usunięcie popytowych ograniczeń charakterystycznych dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych i rynków wchodzących w fazę nasycenia lub schyłku.

Badane przedsiębiorstwa produkcyjne realizowały różne strategie dywersyfikacji, ale najczęściej decydowano się na dywersyfikację horyzontalną, która jest najprostszym rodzajem dywersyfikacji i która jest obarczona najmniejszym ryzykiem.

2 rodzaje strategii dywersyfikacji

Biorąc pod uwagę metodę dywersyfikacji, to w badanej grupie przedsiębiorstw wykorzystywano metodę wewnętrzną, oparta o własne zasoby i inwestycje. W nielicznych przypadkach wspierana ona była metodą zewnętrzną poprzez współdziałanie, łączenie się z innymi podmiotami lub ich nabycie.

Ze względu na charakter badanych przedsiębiorstw dywersyfikacja dotyczyła przede wszystkim produkcji, co wiązało się ze wzrostem stopnia różnorodności produktów, przy często towarzyszącej temu dywersyfikacji rynków zbytu. We wszystkich analizowanych firmach przyjęta strategia dywersyfikacji przyczyniła się do wzrostu i rozwoju firmy, jak również poprawy wyników finansowych.